VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka (ST00BJ05)

Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ05
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E, VY-1-EE8.1.2024 – 30.4.2024Jari KoskiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vaihtosähkötekniikan perusteisiin, induktioilmiöön, vaihtosähköpiireihin ja magneettipiirien laskentaan sekä osaa ratkaista niihin liittyviä perustehtäviä. Opiskelija oppii yleisimpien yksi- ja kolmivaiheisten vaihtosähkösuureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät sekä käytettävien mittaus- ja valvontalaitteiden käytön ja toimintaperiaatteen. Opiskelija osaa valita kuhunkin mittaukseen parhaiten soveltuvan mittaustavan ja laitteet huomioiden turvallisuusnäkökohdat ja mittauksen tarkkuusvaatimukset. Opiskelija ymmärtää tietokonepohjaisen Labview-mittausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja osaa konfiguroida kyseisen järjestelmän erilaisiin mittaussovelluksiin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikka.

Sisältö

Vaihtovirtapiireihin liittyvät suureet, kuten induktanssi, kapasitanssi, reaktanssi, impedanssi, yksi- ja kolmivaiheiset tehot ja energia ja kuinka niitä mitataan. Vaihtosähkön hetkellisarvo, keskiarvo, tehollisarvo ja osoitin erilaisilla käyrämuodoilla sekä näiden analyyttinen ja numeerinen laskenta. Vaihtosähköpiirien analyyttinen ratkaisu yksivaiheisissa järjestelmissä. Magneettipiirien perusteet sekä niiden laskenta yksinkertaisissa magneettipiireissä. Aikariippuvien signaalien mittaaminen oskilloskoopilla sekä tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän toimintaperiaate ja soveltaminen.

Opiskelumateriaali

Heikki Esala: Teoreettinen sähkötekniikka 1, Heikki Esala: Sähkömittaustekniikka, Aumala: Mittaustekniikan perusteet, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, harjoitustunnit, laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä,
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä,
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin