VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3 > Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessi (ST00BJ03)

Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ03
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle syvällisen ymmärryksen laajan sähköjärjestelmäprojektin tarjouksen laatimisen vaiheista.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua on 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Vähintään kolme seuraavista opintojaksoista:
- Teollisuuden ja voimalaitoksen sähköjärjestelmät
- Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu
- Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatio
- Ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Sisältö

Laajan sähköjärjestelmän tarjouskyselyn ja tarjouksen rakenne, tarjouksen laatimisen vaiheet ja niihin liittyvä dokumentaatio, toimitusrajapinnat, kaupalliset ehdot ja suunnittelustandardit sekä niiden merkityksen arviointi, tarjouksen laatimiseen liittyvät tekniset laskelmat ja mitoitukset, tarjouksen laatimiseen liittyvät kannattavuuslaskelmat, projektin aikatauluttaminen ja resursointi.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Asiantuntijaluennoitsijoiden pitämät luennot, ryhmätyöt ja projektityö.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitus- ja projektityöt, tuntiaktiivisuus.


Takaisin