VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 3 > Varhaiskasvatuksen pedagogiikka (SA00BC82)

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC82
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Järvelä, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa varhaiskasvatuksen pedagogisen kontekstin
- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi monipuolisesti pedagogista toimintaa
- arvioi kasvatus- ja opetuskäytäntöjä kriittisesti
- arvioi ja kehittää vastuunottoaan lapsiryhmän ja tiimin toiminnasta

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 5 op

- 135 h
- luento-opetusta 50 h
- itsenäistä työskentelyä 81 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opintojaksolle hyväksyminen edellyttää aikaisempien perus- ja ammattiopintojen suorittamista.

Sisältö

Opiskelija
- perehtyy vaka- pedagogiikkaan koko toiminnan läpäisevänä periaatteena
- syventää omaa oppimiskäsitystään
- tutustuu sensitiiviseen pedagogiikkaan
- suunnittelee ja toteuttaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä
- havainnoi lasta ja lapsiryhmää
- tunnistaa varhaiskasvatuksen roolin ehkäisevänä lastensuojeluna

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueella varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueella olevissa päiväkodeissa, joissa puhuttu kieli on jokin muu kuin opiskelijan äidinkieli.

Opiskelumateriaali

1. Turja, L. & Hujala, E. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. 2016. PS-kustannus. 3. päivitetty painos.
2. Järvinen, K. & Mikkola, P. Oletko sä meidän kaa? Näkökulmia osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen varhaiskasvatuksessa. 2015. Pedatieto Oy
3. Rintakorpi, K. & Vihmari-Henttonen, E. Tää on meidän maailma! Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. 2017. Lasten Keskus
4. Muu opettajan määräämä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija osaa
- käyttää laaja-alaisesti varhaispedagogiikan toimintamuotoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- käyttää saatuja tietoja ja arvioida omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Taso 3-4: Opiskelija osaa
- valita ja soveltaa asiantuntevasti varhaispedagogiikan toimintamuotoja suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- soveltaa saatuja tietoja ja reflektoida omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista.

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja arvioida laaja-alaisesti varhaispedagogiikan teorioita suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan monipuolista, pedagogista ja lapsilähtöistä toimintaa lapsiryhmälle.
- analysoida saatuja tietoja ja kehittää niiden pohjalta omaa osaamistaan ja toimintaansa kasvattajana tukien lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista kokonaisvaltaisesti.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin