VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet (SA00BC65)

Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC65
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Järvelä, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- perehtyy kasvatustieteeseen tieteenalana ja tutustuu kasvatustieteen teoreettisiin lähtökohtiin
- tutustuu toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja valtakunnallisiin suunnitelmiin
- kykenee huomioimaan lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet toiminnan suunnittelussa
- perehtyy vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön osana vanhemmuuden tukemista

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 5 x 27 = 135 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Opiskelija
- tutustuu erilaisiin oppimiskäsityksiin ja -tapoihin
- osaa käyttää Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet laatukäsikirjaa
- tutustuu varhaiskasvatuksen historiaan
- tutustuu kuntien varhaiskasvatussuunnitelmiin ja osaa vertailla niitä valtakunnallisen ohjeistuksen kontekstissa
- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi pedagogista toimintaa
- perehtyy huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön
- havainnoi lasta ja lapsiryhmää
- ymmärtää leikin ja myönteisten oppimiskokemusten merkityksen lapsen kehitykselle

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen julkisten ja yksityisten toimijoiden palveluksessa varhaiskasvatuksen sosionomin työtehtävissä.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia varhaiskasvatuksen sosionomina päiväkodissa, jossa puhuttu kieli on muu kuin opiskelijan äidinkieli.

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus:
1. Lonka, K. Oivaltava oppiminen. 1. painos 2015. OTAVA.
2. Koivunen, P-L. & Lehtinen, T. Kasvu kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille. 2019. PS-kustannus.
3. Karila, K. Kinos, J & Virtanen, J. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. 2001. PS-kustannus.
4. Koivunen, P-L. Hyvä päivähoito. Työkaluja sujuvaan arkeen. 2009. PS-kustannus
5. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. Opetushallitus https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf
6. Opettajan määrittelemä muu materiaalia ja varhaiskasvatuslainsäädäntö.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt ja tehtävien tekeminen.

Arviointikriteerit

Taso 1-2: Opiskelija

* osoittaa perehtyneensä alan teoriaan suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa keskustella laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja tiedostaa kasvatuskumppanuuden tärkeyden.
* osaa työskennellä pienryhmän jäsenenä ohjatusti.


Taso 3-4: Opiskelija osaa

* soveltaa alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta ymmärtäen kasvatuskumppanuuden merkityksen osana vanhemmuuden tukemista.
* työskennellä pienryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Taso 5: Opiskelija osaa

* soveltaa monipuolisesti alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta arvioiden kasvatuskumppanuutta osana vanhemmuuden tukemista.
* ohjata pienryhmän toimintaa ja edistää ryhmän tavoitteiden saavuttamista.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin