VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi (SA00BC64)

Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC64
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3007SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2022V-12K1.8.2023 – 31.12.2023Susanna WeberSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-Sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisen työn periaatteet ja keskeiset teoriat
-Hyödyntää ja soveltaa teorioita käytännön työssä eri asiakasryhmien parissa
-Holistisen näkökulman ihmisen hyvinvointiin ja erityisesti sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen
-Keskeiset sosiaaliset haasteet yhteiskunnassa sosiaalialan työn kohteena
-Hyvinvoinnin indikaattoreita ja niiden merkityksen sosiaalisen työn perustana

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä 106h, josta lukujärjestykseen merkittyä opetusta 30-44h, riippuen toteutustavasta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaatimusta edeltävistä opinnoista.

Sisältö

-Sosiaalisen keskeiset käsitteet
-Sosiaalisen asiantuntijuus
-Sosiaaliset ongelmat
-Sosiaalialan työn synty ja tarve yhteiskunnassa
-Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen työ käytännössä

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia sosiaalialalla alueellisesti ja ymmärtää alueellisen näkökulman hyvinvointiin.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia sosiaalialalla globaalisti, sosiaaliset haasteet ovat globaaleja.

Opiskelumateriaali

Nivala, Elina & Ryynänen, Sanna. Sosiaalipedagogiikka : kohti inhimillisempää yhteiskuntaa
Kananoja, Aulikki ym. (toim.) Sosiaalityön käsikirja
Helminen, Jari (toim.) Sosiaaliohjaus - lähtökohtia ja käytäntöjä

Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöt
Etukäteistehtävät
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1 (Välttävä) - 2 (Tyydyttävä): Opiskelija on perehtynyt opintojaksolla ilmoitettuun materiaaliin ja osoittaa perehtyneisyytensä sovitulla menettelyllä.
Opiskelija tuntee välttävästi-tyydyttävästi sosiaalialan teoriaperustan (sosiaalipedagogiikka, sosiaalityö ja sosiokulttuurinen työ)
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä.

Taso 3 (Hyvä) - 4 (Erittäin hyvä): Opiskelija osaa soveltaa sosiaalialan tietoperustaa hyvin tai erittäin hyvin ja nähdä yhteyksiä sosiaalialan käytännön työhön.
Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä ryhmän tavoitteiden mukaisesti.

Taso 5 (Erinomainen): Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan tietoperustaa kriittisesti ja johdonmukaisesti.
Opiskelija osaa kriittisesti pohtia sosiaalialan työtä muuttuvassa maailmassa ja yhteiskunnassa
Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi.


Takaisin