VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Asiakassegmentit ja niihin vastaavat hyvinvointipalvelut (SA00BC63)

Asiakassegmentit ja niihin vastaavat hyvinvointipalvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC63
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Heli HuhtaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Heli HuhtaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
-Elämänkaaren eri vaiheet ja niihin liittyvän sosiaaliturvan, erityisesti sosiaalialan palvelujärjestelmän näkökulmasta
-Yhdistää asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia verkostoa hyödyntäen elämänkaaren eri vaiheissa
-Segmentoinnin, palvelukokonaisuuden ja palveluketjujen käsitteet ja niiden rakentamisen perusteet
-Palveluintegraation periaatteet
-Arvioida palveluiden toimivuutta asiakasnäkökulmasta
-Tutustuu hyvinvointipalveluiden tulevaisuuden suuntaviivoihin

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 80h, joista lukujärjestykseen merkittyä opetusta on 30h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaatimusta edeltävistä opinnoista.

Sisältö

-Pysyvät ja muuttuvat segmentit
-Eri asiakassegmenttien tarvitsemat hyvinvointipalvelut
-Palveluintegraatio
-Monialainen työ
-Asiakaslähtöisyys
-Palvelukokemus ja asiakaslähtöisyys
-Osallisuus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tuntee palvelujärjestelmän alueellisesti ja pystyy auttaman asiakasta paikallisesti.

Kansainvälisyys

Kansainväliset vaikutteet palvelujärjestelmään huomioidaan.

Opiskelumateriaali

Forss, Päivi ja Vatula-Pimiä Marja-Leena. Sosiaalinen turva ja hyvinvointi. 2014. Edita. Helsinki.
Helminen, Jari (toim). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. 2016. Edita. Helsinki.
Ahola, Pasi, Arajärvi, Pentti ja Kananoja, Aulikki (toim). Yhteiset vai ostetut? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2010. Linkki: http://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/sites/807/2012/07/Yhteiset-vai-ostetut.pdf
Kananoja, Aulikki, Lähteinen, Martti, Marjamäki Pirjo ja Aho Kristiina. Sosiaalityön käsikirja. 2017. Tietosanoma.
Laaksonen, Hannele, Laitinen, Heleena ja Hiilamo, Heikki (toimi) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. 2020.Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Mattila, Maija (toim). Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Kalevi Sorsa -säätiö.Linkki: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/08/Eriarvoisuus2020_web2.pdf

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot ja –opetus
Opintokäynti
Yksilö-ja ryhmätyöt
Keskustelut
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa

* tarkastella eri asiakasryhmien ja yksilöiden tilannetta huomioiden hyvinvointia tukevat tasot ja tahot, mutta tarkastelusta jää puuttumaan joitakin tasoja ja tahoja.
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet pääpiirteissään ja palvelut osin asiakaslähtöisesti. Opiskelija osaa hakea niistä tietoa asiakkaan hyvinvointia parantavasti, mutta tarkastelu on suppea.


Taso 3: Opiskelija osaa

* tarkastella eri asiakasryhmien ja yksilöiden tilannetta moniammatillisesti huomioiden hyvinvointia tukevat tasot ja tahot, myös yhteiskunnallinen ja/tai globaali taso
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja palvelut asiakaslähtöisesti ja osaa hakea niistä tietoa asiakkaan hyvinvointia parantavasti


Taso 5: Opiskelija osaa

* tarkastella eri asiakasryhmien ja yksilöiden tilannetta kattavasti ja monialaisesti huomioiden hyvinvointia tukevat tasot ja tahot, myös yhteiskunnallinen- ja globaali taso
* valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja palvelut perustellusti ja asiakaslähtöisesti ja osaa hakea niistä oleellisimmat tiedot asiakkaan hyvinvointia parantavasti


Takaisin