VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Ammatillinen kasvu I: sosiaalialan opiskelijaksi (SA00BC52)

Ammatillinen kasvu I: sosiaalialan opiskelijaksi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC52
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.5.2024Katja Ketola, Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.5.2024Katja Ketola, Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija:

orientoituu sosiaalialan korkeakouluopiskelijaksi (ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, harjoittelukoordinaattorin, papin, kansainvälisen opiskelijavaihdon, Tritonian informaatikon ja VAMOKin antama informaatio). Ryhmänohjaaja antaa myös VAMKin yleisen harjoitteluinfon.
osaa käynnistää oman ammatillisen portfoliotyöskentelynsä.
osaa hyödyntää portfoliota ammatillisen kasvun välineenä ja ymmärtää pitkäjänteisen ammatillisen kasvuprosessin hyödyn.
Portfoliotyöskentelyn painopisteenä yksilön näkökulma.

Opiskelijan työmäärä

3op x 27 h = 81h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Minä sosiaalialan korkeakouluopiskelijana, toimintatavat ammattikorkeakoulussa, oppiminen ja opiskelutaidot, oppimaan oppiminen

Kompetenssi: Sosiaalialan eettinen osaaminen
Painopiste: Yksilön näkökulma
Ammatillinen kehittyminen
Itsetuntemus ja tunnetaidot
Monialainen osaaminen
VAMK strategia 2030: painopisteenä asiakaslähtöisyys

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu työeämän osaamistarpeisiin ja ryhtyy rakentamaan omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimiakseen myös kansainvälisillä työkentillä.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäöntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula & Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Arvo, arki ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia 2017, linkki: https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Kaarina Ranne, Anne Sankari, Tuula Rouhiainen-Valo & Tuula Ruusunen (toim.) 2005: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Opettajan muu ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus / Etäopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Työelämäedustajan asiantuntijaluento

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty

Opiskelija osaa

valita itselleen sopivan portfolio –työskentelytavan
perustella ja hyödyntää keräämäänsä menetelmätyökalupakkia
käynnistää saamiensa arviointien pohjalta omaa ammatillista kasvuaan ammattieettisten ja vastuullisten periaatteiden mukaisesti

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallstuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin