VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Sosiaalialan työkentät (SA00BC17)

Sosiaalialan työkentät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC17
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-1A8.1.2024 – 31.7.2024Tiina JärveläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3007SA2023-1B8.1.2024 – 31.7.2024Katja KetolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2022V-12K, SA2022V-1K1.8.2023 – 31.12.2023Ahti NymanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa sijoittaa harjoitteluorganisaation suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään.
Opiskelija tunnistaa harjoitteluorganisaatiota ohjaavat säädökset ja suositukset.
Opiskelija ymmärtää harjoitteluorganisaation merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.
Opiskelija osaa yhdistää opitut teoriat moniammatilliseen työhön harjoitteluorganisaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

9 op x 27h = 243 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

1-vuoden teoria-opinnot suoritettu.
Varhaiskasvatuksen sosiponomi -kelpoisuuden saadakseen opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen opettajan / sosionomin ohjauksessa.
Harjoittelun voi suorittaa myös alle 6-vuotiaiden ryhmässä tai esiopetusryhmässä.

Sisältö

Sisältö:

Opiskelija toteuttaa harjoittelun henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu vähintään kahteen (2) harjoitteluorganisaation läheiseen yhteistyökumppanin toimintaan ja merkitykseen hyvinvointijärjestelmässämme. Harjoittelua ohjaavat opettajat laativat oppimistehtävän, jossa näkyvät VAMKin strategian 2030 painopisteet.
Loppuseminaari/Palautekeskustelu.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää sosiaalialan osaamistaan ensisijaisesti Pohjanmaan alueen työyhteisöissä.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon tai harjoitteluun.

Opiskelumateriaali

Raatikainen Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula, Vepsä Päivi.2019. Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen, tavoitteellinen ja ohjattu käytännön harjoittelu sosiaalialan työkentillä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta.
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu.
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön.
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa.
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa.
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa.
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä.
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista.
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti.
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää.
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla.

Hylätty:

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat.
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on epäasiallista.
Yhteistyötaitojen puuttuminen.
Oman toiminnan perustelemattomuus.
Olennaiset puutteet tietoperustassa.
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä.
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti.
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty - Hylätty

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan SPARK-ohjelman kautta.


Takaisin