VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2021 > Vuosi 4 > Syventävä kehittämistyön harjoittelu (SA00BC20)

Syventävä kehittämistyön harjoittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC20
OPS: SA 2021
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 18 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2021-3A, SA2021-3B, SA2021-4A, SA2021-4B1.2.2024 – 31.12.2024Heli Huhta, Susanna WeberSuomi16.2.2024 – 31.8.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Syventävä harjoittelu sisältää organisaation toimintaan kuuluvien osa-alueiden; esimiestyön, lainsäädännön, laadunhallinnan ja organisaation kehittämisen sekä opiskelijan valitseman opintopolun näkökulman

Opiskelija osallistuu asiakasryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen asiakkaan ja työntekijän näkökulmasta sekä organisoi toimintaa niin itsenäisesti kuin tiimin kanssa yhdessä. Opiskelija soveltaa teoriatietoa suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan toimintaa asiakkaalle/asiakasryhmälle. Opiskelija kehittää ryhmähallintataitojaan sekä ryhmän- ja yksilön ohjaustaitojaan ja arvioi asiakkaan/asiakasryhmän kanssa yhteistyön merkitystä hyvinvointiin.

Opiskelija perehtyy harjoittelupaikkansa organisaation toimintajärjestelmään, sen perustehtävään, ohjaavaan lainsäädäntöön, toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä laadunhallintaan. Opiskelija perehtyy hyvinvointialan yrittäjyyteen ja ymmärtää yrittäjyyden ja projektityön mahdollisuudet palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä oman opintopolkunsa näkökulmasta. Opiskelija tutustuu lähiesimiestyöhön, varhaiskasvatuksessa erityisesti pedagogiseen johtajuuteen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärän on 486 h (18op), kokonaistuntimäärä sisältää harjoittelupaikalla tehtävän työajan 410h sekä itsenäisen opiskelun, johon sisältyy oppimistehtävä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Syventävää harjoittelua edeltävät perus- ja ammattiopinnot, vaihtoehtoiset ammattiopinnot ja muut koulutusohjelmaan kuuluvat harjoittelujaksot.
- Harjoittelua ei voi suorittaa AHOT-menettelyllä.

Sisältö

Harjoittelupaikalla tehty harjoittelu. Harjoitteluun sisältyy kehittämistehtävä, jossa opiskelija perehtyy oman harjoittelupaikkansa perustehtävään, johtamiseen ja laadunhallintaan, toiminnan kehittämiseen sekä syventää osaamistaan omaan opintopolkuunsa liittyen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoittelu ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

Hyväksytty

Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Oppimistehtävät on suoritettu hyväksyttävästi
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen työssä
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus sekä kehittämisajattelu lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty

Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on sosiaalialan eettisten periaatteiden vastaista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista
Oppimistehtäviä ei ole tehty

Arviointimenetelmät

Harjoittelu hyväksytään periaatteella hyväksytty/hylätty. Arviointiin osallistuvat harjoittelupaikan ohjaaja, opiskelija ja ohjaava opettaja. Harjoittelujakson lopussa käydään harjoittelujaksoa koskeva arviointikeskustelu.


Takaisin