VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018 > Vuosi 1 > Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen (SAPA0302)

Moninaisuuden ja erilaisuuden kohtaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0302
OPS: SA 2018
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4S-SA-1A7.1.2019 – 2.6.2019Heidi BlomSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
5S-SA-1B7.1.2019 – 2.6.2019Heidi BlomSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

* ymmärtää moniarvoisen yhteiskunnan merkityksen.
* tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien sekä monikulttuuristen asiakkaiden tuen tarpeita
* osaa tukea yksilöllisesti asiakkaiden voimavaroja erilaisia työmenetelmiä hyödyntäen

Sisältö

* moniarvoinen yhteiskunta
* erityispedagogiikka 3op
* erityistä tukea vaativat toimintakyvyn häiriöt, perustietoa eri vammaryhmistä kasvatustieteen näkökulmasta
* kulttuurin merkitys ihmisen arvoissa, toiminnassa ja viestinnässä
* erilaisiin kulttuureihin tutustuminen, monikulttuurisuus, 3op
* monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja teorian ja käsitteiden hyödyntäminen yhteistyötahon kanssa: G. Hofsteden 4 kulttuurin ulottuvuutta (yhteisöllisyys-yksilöllisyys, pieni-suuri valtaetäisyys, feminiinisyys-maskuliinisuus ja epävarmuuden välttäminen), sopeutumisvaiheet uuteen kulttuuriin, akkulturaatiomalli, kulttuurishokki, kulttuurisensitiivisyys
* viestintää tukevat menetelmät/työvälineet: selkokieli, nonverbaalinen viestintä, kuvallinen viestintä
*moninaisuus yhteiskunnassa ja yhteisöissä
*osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen

Opiskelumateriaali

Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014. Linkki: https://www.julkari.fi/handle/10024/116799
Jämsén, A & Pyykkönen, A. (toim). 2014. oSallisuuden jäljillä.
Linkki: https://www.finna.fi/Record/joel.68361/Details?subPage=1
Ladonlahti, T. & Naukkarinen, A & Vehmas, S. (toim.) 1998. Poikkeava vai erityinen?: Erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Jyväskylä. Atena.
Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. PS-Kustannus.
Salo-Lee Liisa, Malmberg Raija, Halinoja Raimo 1996: Me ja muut. Kulttuurien välinen viestintä.
Abdelhamid, Pirkko, Juntunen Anitta, Koskinen, Liisa 2009: Monikulttuurinen hoitotyö.
Opettajan tunnilla jakama lisämateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kontaktiluennot 4 op
Verkko-opinnot 2op
Materiaalien lukeminen ennen kontaktituntia
Luennot
Kontaktitunneilla pienryhmätyöskentelyä
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa käyttää yksittäistä työmenetelmää asiakkaan yksilöllisessä tukemisessa

Taso1: Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä alan tietoperustaan


Taso 3: Opiskelija osaa valita asiakkaan tarpeita parhaiten tukevia työmenetelmiä ja käyttää niitä asiakkaiden yksilöllisessä tukemisessa.

Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa alan tietoperustaa johdonmukaisesti


Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä eri asiakasryhmissä asiakaslähtöisesti

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa alan tietoperustaa asiantuntevasti


Takaisin