VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 3 > Sosiaaliturva (SAPA0508)

Sosiaaliturva

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0508
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-3A6.1.2020 – 24.5.2020Heidi BlomSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
2S-SA-3B6.1.2020 – 24.5.2020Heidi BlomSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3S-SA-3VK, S-SA-4VK2.9.2019 – 22.12.2019Heidi BlomSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa syventää tietämystään sosiaaliturvasta painopisteenä toimeentuloturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa.
Opiskelija hahmottaa laajan toimeentuloturvakentän kokonaisuuden.
Opiskelija ymmärtää toimeentulotuen merkityksen sosiaaliturvajärjestelmässä. Opiskelija tuntee toimeentulotuen tavoitteet ja hahmottaa toimeentulotukilaskelman ja –päätöksen sekä muutoksenhaun vaiheet.
Opiskelija tietää sosiaaliturvan pääpiirteet ja sosiaaliturvan rakenteen.
Katsaus taloussosiaalityöhön.
Opiskelija tutustuu sosiaaliturvan kehittämisen tulevaisuuden kehitysnäkymiin, tarpeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä on 135h, josta osa on kontaktiopetusta, osa verkko-opintoja.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaaminen.

Sisältö

Sosiaaliturvan ja sosiaalivakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen asiakastapauksissa. Toimeentuloturvan rakenne. Toimeentuloturvaetuudet elämänkaaren eri vaiheissa. Toimeentuloturvan epäkohdat. Toimeentulotuki ja sen eri muodot. Perustulon riittävyys. Sosiaaliturvajärjestelmän hallinto. Sosiaaliturvan rahoitus ja kustannusrakenne. Taloussosiaalityö. Sosiaaliturvan kehittämisen tarpeet Suomessa.

Opiskelumateriaali

Mattila, Yrjö (toim). Toimeentuloturva. 2017. FINVA.
Havakka. Pauliina, Niemelä Mikko, Uusitalo Hannu (toim). Sosiaalivakuutus. 2017. FINVA.
Ihalainen, Jarmo, Kettunen, Terttu 2016. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet.
Toimeentulotukea koskevaan lainsäädäntöön muutoksia 1.1.2017 alkaen. Kuntainfo.
Linkki: https://stm.fi/documents/1271139/3899844/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf/8c83d052-e0a4-4e23-a32f-f792dcd1a908/20170213_Kuntainfo_3_2017_+3ii17_verkkoon.pdf.pdf
Perusturvan riittävyyden arviointiraportti. THL. Linkki: http://www.julkari.fi/handle/10024/137711

Oheislukemistoa:
Juho Saari (toim). Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa. 2017.
Helne, Tuula ja Laatu, Markku. Vääryyskirja 2006. Kelan tutkimusosasto.
Helne, Tuula ja Laatu, Markku Toinen vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista. 2008.
Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2013. (Soveltuvin osin)
Laki toimeentulotuesta 1412/1997.
Muu opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luento-opetus ja harjoitukset ja osaksi verkossa suoritettava opintojakso.

Arviointikriteerit

Taso 5: Opiskelija kykenee arvioimaan ja analysoimaan teoriaa soveltaen nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää asiakastilanteessa. Opiskelija hallitsee toimeentulotuen tarkoituksen, rakenteen ja muutoksenhaun. Opiskelijalla on realistisia näkemyksiä sosiaaliturvan kehittämisestä ja kehittämistyön kokonaisuudesta.

Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa tietämystään sosiaaliturvasta asiakastyön tapauksiin. Opiskelija tuntee toimeentulotuen tarkoituksen, rakenteen ja muutoksenhaun. Opiskelija näkemykset kehittämistarpeista on suppeat.

Taso 1: Opiskelija muistaa tärkeimmät sosiaaliturvamme rakenteet ja piirteet sekä hahmottaa osia toimeentuloturvakentästä. Opiskelija ei näe kehittämistarpeita.

Arviointimenetelmät

Opintojakso pisteytetään, jonka perusteella opiskelija saa lopullisen opintojakson numeerisen arvioinnin. Osa opinnoista toteutetaan verkossa.


Takaisin