VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 1 > Sosiaalialan työkentät (SSAH0005)

Sosiaalialan työkentät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0005
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017)
Laajuus: 9 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-1VK1.10.2017 – 24.11.2017Aira BraggeSuomi15.9.2017 – 16.10.2017

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa sijoittaa harjoitteluorganisaation suomalaiseen hyvinvointijärjestelmään. Opiskelija tunnistaa harjoitteluorganisaatiota ohjaavat säädökset ja suositukset. Opiskelija ymmärtää harjoitteluorganisaation merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Opiskelija osaa yhdistää opitut teoriat moniammatilliseen työhön harjoitteluorganisaatiossa.

Opiskelijan työmäärä

9 op = 240 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

1-vuoden teoria-opinnot suoritettu.

Sisältö

Harjoittelun ohjaajat laativat oppimistehtävän, jossa näkyvät VAMKin sote-yksikön strategian painopisteet.
Opiskelija tutustuu harjoitteluorganisaation lisäksi vähintään 2 harjoitteluorganisaation läheiseen yhteistyökumppaniin.
Loppuseminaari 1-luokan opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Hyväksytty:
Opiskelija laatii omat oppimistavoitteensa yleisten tavoitteiden pohjalta
Opiskelija arvioi omaa oppimistaan realistisesti ja kykenee ottamaan vastaan palautetta
Harjoittelujakson tavoitteet on pääosin saavutettu
Opiskelija on motivoitunut sosiaalialan työhön
Suoriutuu tehtävistään yhteistyössä ohjaajan kanssa ja kykenee perustelemaan toimintaansa
Itsenäinen työote ja suunnitelmallisuus lisääntyvät harjoittelujakson kuluessa
Opiskelija tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa
Opiskelijalla on valmiudet toimia ryhmän jäsenenä
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa on luontevaa ja tarkoituksenmukaista
Opiskelija tutustuu työyhteisön toimintaperiaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti
Opiskelija kysyy neuvoa ja ottaa asioista oma-aloitteisesti selvää
Opiskelija käyttää aiemmin oppimaansa tarkoituksenmukaisesti ja kykenee perustelemaan toimintaansa teorian avulla

Hylätty:
Vastuunotto omasta opiskelusta, itseohjautuvuus, motivaatio ja oma-aloitteisuus puuttuvat
Opiskelijan toiminta harjoittelupaikalla on epäasiallista
Yhteistyötaitojen puuttuminen
Oman toiminnan perustelemattomuus
Olennaiset puutteet tietoperustassa
Vuorovaikutus eri osapuolten kanssa vähäistä, suhtautuminen asiakkaisiin välinpitämätöntä
Vetäytyminen työyhteisöstä, toimiminen työyksikön toimintaperiaatteiden vastaisesti
Liialliset poissaolot, ei pidä kiinni työajoista

Arviointimenetelmät

Hyväksytty - Hylätty


Takaisin