VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2015 > Vuosi 1 > Erityispedagogiikka (SSAA0402)

Erityispedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAA0402
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: SA 2015
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2015-2016)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2015-2016

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
12S-SA-1A4.1.2016 – 4.6.2016Sannamaija PulkkinenSuomi7.12.2015 – 10.2.2016
13S-SA-1B4.1.2016 – 4.6.2016Sannamaija PulkkinenSuomi7.12.2015 – 10.2.2016
14S-SA-1C4.1.2016 – 4.6.2016Sannamaija PulkkinenSuomi7.12.2015 – 10.2.2016

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy erityiskasvatuksen ihmiskäsitykseen, tavoitteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija oppii tunnistamaan ja arvioimaan erityisen tuen tarpeen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 108h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Opiskelija on suorittanut Varhaiskasvatuksen opintojakson.

Sisältö

Sosiaaliset ja emotionaaliset ongelmat kasvussa ja kehityksessä. Erityiskasvatuksen tarve. Erityislapsen tukeminen. Erityisryhmät päiväkodissa. Koulun mahdollisuus tukeen. Erityispedagogiikka ja aikuisuus. Tuettu työllistyminen.

Opiskelumateriaali

Ladonlahti, T. & Naukkarinen, A & Vehmas, S. (toim.) 1998. Poikkeava vai erityinen?: erityispedagogiikan monet ulottuvuudet. Jyväskylä. Atena.
Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. PS-Kustannus.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö.

Arviointikriteerit

Taso 4-5: Opiskelija osaa arvioida, analysoida ja tehdä vertailuja erityispedagogiikan tehtäväkentässä. Opiskelija osaa muodostaa kokonaiskuvan erilaisten tekijöiden merkityksestä sosiaalialan työssä.
Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa ja käyttää erityispedagogiikan käsitteitä uusissa tilanteissa ja ongelmanratkaisuissa.
Taso 1-2: Opiskelija osaa selittää ja tulkita erityispedagogiikan käsitteitä.

Arviointimenetelmät

Ryhmätyö ja tentti. Numeerinen arviointi.


Takaisin