VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä (SHS5003)

Asiantuntijuus sisätauti-kirurgisessa hoitotyössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHS5003
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Rasivirta, Eila
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
630.8.2010 – 4.3.2011Eila Rasivirta, Marja-Leena Österlund, Pirjo PeltomäkiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
714.1.2011 – 29.4.2011Eila Rasivirta, Kirsi Lehtola, Pirjo PeltomäkiSuomi13.1.2011 – 13.3.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää hoitotieteellistä ajatteluaan, tietojaan ja taitojaan sisätauti-kirurgisen potilaan hoitamisessa ja läheisten huomioimisessa. Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan sisätauti-kirurgisten potilaiden ohjaamisessa ja opettamisessa. Opiskelija osaa käyttää hoitotieteellistä ja muiden tieteiden teoriatietoa ja tutkimustietoa hoitotyön toteuttamisessa ja kehittämisessä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- mista ohjattua opiskelua 131 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 131 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatilliset perusopinnot.

Sisältö

Hoitotaidon syventäminen sisätauti-kirurgisen potilaan hoitamisessa. Eri hoitamisen ja kuntoutuksen ilmiöihin ja potilaan ohjaukseen syventyminen. Hoitotyön kehittämiseen ja näyttöön perustuvaan hoitoon perehtyminen ja tieteellisen tiedon soveltaminen käytännön hoitotilanteissa. Ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden sisäistäminen. Eettisyyden ja päätöksenteon merkitys hoitosuhteessa. Lääkelaskut.

Sisätauti-kirurgisen potilaan hoitaminen 135 h ja tehohoitotyö 27 h.

Opiskelumateriaali

- Alahuhta, S., Ala-Kokko, T. (toim.) 2006. Nestehoito. Duodecim.
- Estlander, A-M. 2003. Kivun psykologia. WSOY.
- Holmia, S., Murtonen, I., Myllymäki, H. & Valtonen, K. 2004 tai uudempi painos. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. Porvoo. WSOY.
- Iivanainen, A., Jauhiainen, M., Pikkarainen, P. 2006. Sairauksien hoitaminen terveyttä edistäen.Hygieia. Tammi.
- Kalso, E., Vainio, A. (toim.) 2002. Kipu. Duodecim.
- Salanterä, S., Hagelberg, N. (toim.) 2006. Kivun hoitotyö. WSOY.
- Suomen Kuntaliitto. Infektioiden torjunta sairaalassa. 2005. Jyväskylä. GUMMERUS.

- Luennoitsijan osoittamat tutkimukset ja artikkelit.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Kirjallinen tehtävä ja tentti.
Lääkelaskujen hyväksytty suoritus. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin