VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Hoitotyön ruotsi (SHP0207)

Hoitotyön ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHP0207
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija toimii ruotsin kielellä oman alansa perusasiakastilanteissa ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Opiskelija keskustelee ammatillisista aiheista ja hankkii syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Opiskelija käyttää ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelija asennoituu myönteisesti kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä: 108h
- Työjärjestyksessä:36h
- Virtuaaliopinnot: 32h
- Itsenäinen opiskelu: 40h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Valmentava ruotsi ja/tai toisen asteen ruotsin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, kirjoittamisharjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Keskustelut, harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

Taitotaso 1
Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 5
Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustyöt, suullinen ja kirjallinen tentti, numeerinen arviointi 0-5

Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta erikseen.


Takaisin