VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Opinnäytetyö (SHO0000)

Opinnäytetyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHO0000
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Melender, Hanna-Leena
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietoa ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä asiantuntijatehtävässä. Opiskelija kuvaa ja perustelee työnsä lähtökohtatilanteen ja tarpeen ammattialansa kannalta. Opiskelija perehtyy tieteelliseen ajatteluun, hoitotyön tutkimuksen teon perusteisiin ja tutkimusprosessin etenemisvaiheisiin. Opiskelija hyödyntää omaa tutkimustaan ja syventää sitä hoitotyön tavoitteiden suuntaiseksi. Opiskelija käynnistää toimivan yhteistyösuhteen työelämän edustajan ja ohjaajan kanssa. Opiskelija ymmärtää eettisten periaatteiden merkityksen tutkimustyössä. Opiskelija kehittää valmiuksia viestiä selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 405 h.

Sisältö

Suunnitelmavaihe, toteuttamisvaihe ja julkistamisvaihe; seminaarityöskentely, opinnäytetyön laadinta ja kypsyyskokeeseen osallistuminen, aktiivinen osallistuminen seminaareihin sekä vertaisarviointiin, työn kirjallinen ja suullinen raportointi, erilaiset työ- ja analyysitavat (esim. tilastollinen, sisällön analyysi).

Opiskelumateriaali

- Vaasan ammattikorkeakoulun. 2001. Opinnäytetyöohje. 2001. Vaasan ammattikorkeakoulu
- Ernvall, R. & Ernvall, S. 2002. Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki. WSOY.
- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 7 p. Helsinki. Tammi
- Janhonen, S. & Nikkonen, M. (toim.) 2001. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki. WSOY.
- Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 2 p. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Tehtävät, ryhmätyöt. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Itsenäinen työskentely, henkilökohtainen ohjaus. Aloitus-, väli- ja esitysseminaareihin osallistuminen. Tutkimussuunnitelman ja opinnäytetyön laadinta sekä opponointi. Kypsyysnäytteen suorittaminen. Numeerinen arviointi.


Takaisin