VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Suuntaavien opintojen harjoittelu I (SHH0011)

Suuntaavien opintojen harjoittelu I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHH0011
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä. Opiskelija osaa yhdistää lääketieteellisen ja hoitotieteellisen sekä muiden tieteiden tiedon hoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelija osaa ohjata potilaita/asiakkaita ja heidän läheisiään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tavoitteellista hoitotyötä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa asiantuntijuuttaan ja pyrkii vastuullisesti kehittämään ammattitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 270 h

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Sisätautikirurginen hoitotyön oppimisympäristöt

Ohjattu harjoittelu sisätautien ja kirurgian vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, tehostetun hoidon ja ensihoidon yksiköissä, kotisairaalassa.

Perioperatiivisen hoitotyön oppimisympäristöt

Ohjattu harjoittelu leikkaus-anestesiahoidon yksiköissä, päiväkirurgisissa yksiköissä.

Lasten ja nuorten hoitotyön oppimisympäristöt

Ohjattu harjoittelu lasten osastoilla, lasten poliklinikoilla (keskussairaalassa tai yliopistosairaalassa).

Psykiatrisen hoitotyön oppimisympäristöt

Ohjattu harjoittelu psykiatrisen erikoissairaanhoidon laitos- tai avohoidon yksiköissä, yksityiset ja kolmannen sektorin mielenterveystyön, psykiatrisen hoitotyön ja kuntoutuksen toimintaympäristöissä.

Ikääntyneiden hoitotyön oppimisympäristöt

Ohjattu harjoittelu sairaaloiden sisätautiosastoilla, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja vanhusten hoitotyön yksiköissä.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävä ja harjoittelun tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti. Suoritusmerkintä. Harjoittelu on osa suuntaavien opintojen hoitotyön opintojakson arviointia.


Takaisin