VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 3 > Äitiyshuolto ja naisen hoitotyö (SHA0401)

Äitiyshuolto ja naisen hoitotyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0401
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2010-2011)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nyrhinen, Maj-Len
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
19S-SH-3A30.8.2010 – 17.12.2010Ritva AlaniemiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
20S-TH-2B30.8.2010 – 17.12.2010Ritva AlaniemiSuomi20.8.2010 – 5.9.2010
21S-SH-2CK25.10.2010 – 17.12.2010Ritva AlaniemiSuomi4.10.2010 – 29.10.2010
22 3.1.2011 – 4.3.2011Ritva AlaniemiSuomi7.12.2010 – 9.1.2011
23S-TH-2A3.1.2011 – 4.3.2011Ritva AlaniemiSuomi7.12.2010 – 9.1.2011

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää naiseuden merkityksen naisen elämänkulun eri vaiheissa, on selvillä raskauden, synnytyksen ja lapsivuoteen ajan muutoksista naisen elimistössä, sikiön kehityksestä ja vastasyntyneen erityispiirteistä. Opiskelija tuntee keskeisimmät gynekologiset sairaudet ja ymmärtää gynekologisten sairauksien aiheuttamat muutokset naisen elämässä.
Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja -kulttuuriseen yhteistyöhön ja valmentautuu kohtaamaan erilaisia perheiden sekä gynekologisten potilaiden ongelmatilanteita.
Opiskelija on selvillä äitiyshuollon tehtäväalueista terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Opiskelija tunnistaa hoidon ja tuen tarpeen sekä omaa valmiudet ohjata ja neuvoa sekä soveltaa hoitotaitojaan äitiyshuollon asiakkaiden ja gynekologisten potilaiden hoitamisessa.

Sisältö

Synnytyselimistön anatomia ja fysiologia, raskauden aikaiset muutokset elimistössä, sikiön kehitys, normaali synnytys ja lapsivuodeaika sekä äitiyshuollon tehtäväalueet perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Äkillisen synnytyksen hoito. Tavallisimmat naistentaudit, niiden tutkiminen ja hoito sekä gynekologisen potilaan hoitotyö.

Obstetriikan ja gynekologian perusteet 1 op, äitiyshuolto ja naisen hoitotyö 3 op.

Opiskelumateriaali

- Eskola, K. & Hytönen, H. 2002,Nainen hoitotyön asiakkaana. Porvoo. Ws Bookwell OY. Soveltuvin osin.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Tentti lääketieteellisestä ja hoitotyön osiosta. Numeerinen arviointi.


Takaisin