VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Vanhusten hoitotyön perusteet (SHA0301)

Vanhusten hoitotyön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0301
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17S-SH-1B25.8.2008 – 20.12.2008Marita SalmuSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-SH-1A25.8.2008 – 20.12.2008Sinikka MäkynenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
19S-TH-1A25.8.2008 – 20.12.2008Sinikka MäkynenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
20S-SH-1CK5.1.2009 – 2.5.2009Sinikka MäkynenSuomi8.12.2008 – 30.1.2009

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää vanhenemiseen liittyvät rakenteelliset, toiminnalliset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset sekä niiden merkitykset yksilön ja yhteiskunnan kannalta.
Opiskelija tuntee vanhuusiän tavallisimmat sairaudet ja niiden tutkimus- ja hoitomenetelmät.
Opiskelija osaa auttaa vanhusta hänen toimintakykynsä ja aktiivisuutensa ylläpitämisessä.
Opiskelija arvostaa ikääntyneen ihmisen elämänhistoriaa ja kokemusta terveyden ulottuvuuksilla sekä oppii suunnittelemaan ja soveltamaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää huolenpitoa ja hoitotyötä.

Sisältö

Vanheneminen ja vanhuksen hoitotyö ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Gerontologia tieteenalana. Ikämuutokset tiedonkäsittelyssä, niiden merkitys vanhusten oppimisessa ja ohjaamisessa, toimintakyvyn ylläpidossa sekä kuntouttavassa hoitotyössä. Sairaan ja dementoituneen vanhuksen hoitotyö. Palvelujärjestelmät ja verkostot. Vanhustenhoidon erityiskysymyksiä.

Opiskelumateriaali

- Lyyra T-M, Pikkarainen A. & Tiikkainen P. 2007. Vanheneminen ja terveys. Hoitotieto. Edita.

- Tilvis, R. et al. (toim) 2001. Geriatria. Vanheneminen ja palvelujärjestelmät s. 14-43 ja erityiskysymyksiä s. 281-382. Helsinki. Duodecim.

- Jaettu oppimismateriaali. Luennot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät ja harjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Tentti, tehtävä. Numeerinen arviointi.


Takaisin