VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 1 > Hoitotyön auttamismenetelmät (SHA0201)

Hoitotyön auttamismenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SHA0201
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2008-2009)
Laajuus: 8 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2008-2009

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
16S-SH-1A25.8.2008 – 29.5.2009Maj-Len Nyrhinen, Marita Salmu, Pirkko Parkkonen, Terhi PekkinenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
17S-SH-1B25.8.2008 – 29.5.2009Maj-Len Nyrhinen, Marita Salmu, Pirkko Parkkonen, Terhi PekkinenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008
18S-TH-1A25.8.2008 – 29.5.2009Johanna Latvala, Maj-Len Nyrhinen, Marita Salmu, Pirkko ParkkonenSuomi15.8.2008 – 7.9.2008

Osaamistavoitteet

Mikrobiologia ja aseptiikka 1 op, hoitotyön perusteet 5 op (3 + 2 op), kuolevan potilaan hoitotyö 1 op, , seksuaaliterveyden perusteet 1 op.


Mikrobiologian ja aseptiikka 1 op

Opiskelija tuntee mikrobit ja tartuntatavat, ymmärtää elimistön puolustusmekanismien toiminnan sekä osaa toimia aseptisesti.

Hoitotyön perusteet I, 3 op

Opiskelija osaa toimia vuorovaikutuksessa muiden hoitajien ja potilaiden kanssa, osaa muodostaa kokonaiskuvan ihmisen yksilöllisten tarpeiden mukaisista hoitotyön auttamismenetelmistä, osaa toimia aseptisten periaatteiden mukaisesti, osaa turvallisesti ja taloudellisesti suorittaa eri auttamismenetelmiä potilaan huomioiden.

Hoitotyön perusteet II, 2 op

Opiskelija osaa kuvata hoitotyön prosessin, osaa arvioida hoitotyön tarpeita sekä toteuttaa tarpeiden mukaisia auttamismenetelmiä, osaa kirjata hoitotyön prosessin mukaisesti ja ymmärtää rakenteisen kirjaamisen mallin perusteet.

Kuolevan potilaan hoitotyö 1 op

Opiskelija saa valmiuksia kuolevan potilaan hoitamiseen ja hänen omaistensa kohtaamiseen.

Seksuaaliterveyden perusteet 1 op

Opiskelija ymmärtää seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta sekä siihen liittyvät kulttuuriset, eettiset, biologiset ja psykologiset elementit.

Sisältö

Mikrobiologia ja aseptiikka

Mikrobit, elimistön puolustusmekanismit, tartuntatavat, aseptinen työskentely, käsihygienia, sairaalainfektiot.

Hoitotyön perusteet I ja II

Aktiviteetti, erittäminen, terveyspalvelujen käyttö, lääkehoito, ravitsemus, hengitys, verenkierto, kanssakäyminen, turvallisuus, päivittäiset toiminnot, kudoseheys

Kuolevan potilaan hoitotyö

Kuoleman kohtaaminen hoitotyössä

Seksuaaliterveyden perusteet

Seksuaalisuuden kohtaaminen hoitotyössä.

Opiskelumateriaali

•Iivanainen, A ja Syväoja P. Hoida ja kirjaa. 2008. Keuruu. Tammi
•Suomen kuntaliitto. 2005. Infektioiden torjunta sairaalassa.
•Kontula, O. & Lottes, I. (toim.). 2000. Seksuaaliterveys Suomessa. Tampere. Tammer-Paino Oy. (Soveltuvin osin)
•Karhumäki, E.Jonsson, A. & Saros M. Mikrobit hoitotyön haasteena. 2005. Helsinki. Edita

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, oppimistehtävät/ryhmätyöt, laboraatioharjoitukset. Itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Läsnäolo luennoilla ja laboraatioharjoituksissa, ryhmätyöt. Tentti ja portfolio. Numeerinen arviointi.


Takaisin