VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Tutkimustoiminnan perusteet I (SHA0104A)

Tutkimustoiminnan perusteet I

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0104A
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5S-SH-2A24.8.2009 – 19.12.2009Hanna-Leena MelenderSuomi14.8.2009 – 6.9.2009
6S-SH-2B19.10.2009 – 6.3.2010Hanna-Leena MelenderSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
7 8.3.2010 – 28.5.2010Paula HakalaSuomi15.2.2010 – 14.3.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulussa harjoitettavan tutkimustoiminnan perusteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opiskelija kehittää kriiittistä ajattelua ja valmiuksia itsenäiseen tiedonhankintaan ja tutkimuksen tekemiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 54 h
- mistä ohjattua opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 27 h

Sisältö

Tieteenfilosofiset suuntaukset, tieteellisen tiedon kriteerit, käsitteen ja teorian muodostus. Tutkimusprosessi. Tutkimuksen teoriaosan muodostaminen.

Opiskelumateriaali

- Hirsjärvi, S., Sajavaara, P.& Remes, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10 p. Helsinki. Tammi.
- Lauri, S. & Elomaa, L. 1999. Hoitotieteen perusteet. 3 p. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Arviointimenetelmät

Tentti. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön aloittamiselle. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin