VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Hoitotyö (S-SH) > 2008H > Vuosi 2 > Tutkimustoiminnan perusteet II (SHA0103B)

Tutkimustoiminnan perusteet II

Rakennetyyppi: Opintojakson osa
Koodi: SHA0103B
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: S-SH 2008H
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2009-2010)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2009-2010

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9S-SH-3A26.10.2009 – 19.12.2009Hanna-Leena Melender, Virpi ElomaaSuomi5.10.2009 – 1.11.2009
10S-SH-3B4.1.2010 – 6.3.2010Paula Hakala, Virpi ElomaaSuomi7.12.2009 – 10.1.2010
11S-SH-3CK8.3.2010 – 28.5.2010Hanna-Leena Melender, Virpi ElomaaSuomi15.2.2010 – 14.3.2010
12 8.3.2010 – 28.5.2010Hanna-Leena Melender, Mari Salminen-Tuomaala, Virpi ElomaaSuomi15.2.2010 – 14.3.2010

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulussa harjoitettavan tutkimustyön perusteisiin ja saa valmiudet kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tekemiseen.Opiskelija ymmärtää tutkimuksen yhteydessä käytettävien tilastomenetelmien merkityksen.

Sisältö

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät. SPSS-t
ilasto-ohjelman soveltaminen aineiston analyysissä.

Opiskelumateriaali

- Ernvall, R. & Ernvall, S. 2002 Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki. WSOY.
- Janhonen, S. & Nikkonen, M. (toim.)2001. Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. Helsinki. WSOY.
- Paunonen, M. & Vehviläinen-Julkunen, K. 1998. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. 2 p. Helsinki. WSOY.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset. Itsenäinen opiskelu

Arviointimenetelmät

Kirjallinen tehtävä. Harjoituksiin osallistuminen. Numeerinen arviointi


Takaisin