VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Prosessioikeus (TLS4604)

Prosessioikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLS4604
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on kokonaiskuva tuomioistuinlaitoksen toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 80 tuntia,

josta 27 tuntia luentoja, projektitöitä/ryhmätehtäviä ja erilaisia harjoituksia.

1 h on varattu palautteen antamiselle.

Itsenäistä opiskelua 53 tuntia.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, joka linkki löytyy Moodlesta opintojakson kohdalta.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusopintoihin kuuluvat oikeudellisest kurssit sekä riittävä määrä oikeuskallinnon suuntaavia opintoja.

Sisältö

Keskeiset prosessiperiaatteet ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset. Oikeudenkäynnin eteneminen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin aluevaikuttavuus koostuu siitä että opiskelija kykenee työskentelemään laaja-alaisesti oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä alueen oikeuslaitoksen yksiköiden palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kykenee toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hahmottamaan alueellisen lainsäädännön viitekehyksen.

Opiskelumateriaali

- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Linna Tuula: Prosessioikeus (2012) soveltuvin osin
- Muu opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee kiitettävästi itsenäisesti soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

3 Opiskelija hallitsee hyvin prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee hyvin soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on hahmottunut kokonaiskuva tuomioistuinlaitokset toiminnasta sekä oikeudenkäyntimenettelyistä ja prosessiperiaatteista. Opiskelija kykenee tyydyttävästi soveltamaan oppimaansa käytännön oikeushallinnon työtehtäviin.

Arviointimenetelmät

Tentti 80 %, harjoitukset 10 % ja raportit 10 %.


Takaisin