VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Henkilöstöresurssien ohjaus (TLP0203)

Henkilöstöresurssien ohjaus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0203
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Malin, Timo
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osaa ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 27 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvät tekijät. Organisaatio sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteet, työsuojelu ja työyhteisön hyvinvointi.

Opiskelumateriaali

- Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Edita.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, itseanalyysi työyhteisön jäsenenä, asiantuntijaluennot, työyhteisötoiminnan analyysi

Arviointikriteerit

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).
Työyhteisön kehittämistehtävä 80%
Yrittäjämäinen työskenty 20%


Takaisin