VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus (TLA0906)

Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0906
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä teoreettisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää teoreettisen viitekehyksen roolin tutkimus- tai kehittämisprosessin osana. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman perusteella käyttökelpoiset tutkimusmenetelmät, teorian ja osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit.

Opiskelija osaa valita tutkimusaineiston keruuseen soveltuvan aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä oman alansa tutkimuksessa. Opiskelija osaa etsiä ja valita tutkimuksen teorian kannalta relevantteja lähteitä ja merkitä ne asianmukaisesti tekstiin. Opiskelija ottaa huomioon tutkimuseettiset periaatteet ja tuntee tieteellisen raportoinnin perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
-luennot, harjoitukset (lähi/etä) ja seminaari 24 h
-itsenäistä työskentelyä 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede / Tilastotiede

Sisältö

Tutkimusprosessi ja -menetelmät
Ongelmanasettelu ja tutkimuskysymykset
Teoreettinen viitekehys / teoriatausta
Aineistonhankinta- ja analysointimenetelmät
Tutkimussuunnitelma
Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka

Opiskelumateriaali

Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2009. Qualitative methods in Business Research. London. Sage.
Hirsjärvi, S., Remes P. & Sajavaara P. 2000. Tutki ja kirjoita. Helsinki. Tammi.
Holopainen, M. & Pulkkinen, P. 2008. Tilastolliset menetelmät. Helsinki. WSOY.

Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset
Itsenäinen työskentely oman tutkimuksen parissa

Arviointikriteerit

Tutkimussuunnitelma ja harjoitukset

Arviointimenetelmät

Hyväksytty/Hylätty

Numeerisen arvioinnin kriteerit
5 Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät tutkimusongelman perusteella. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee hyvin keskeiset laadulliset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.
3 Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät tutkimusongelman perusteella. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.
1 Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät tutkimusongelman perusteella. Hän osaa suunnitella suoritettavan empiirisen tutkimuksen. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.


Takaisin