VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Perhe- ja perintöoikeus (TL00BE59)

Perhe- ja perintöoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE59
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva perhevarallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutuksista osapuolten keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Opiskelija tuntee myös lasten asemaan liittyvän lainsäädännön erotilanteessa. Lisäksi opiskelija perehtyy jäämistöoikeuden järjestelmään ja tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn samoin kuin testamenttiin liittyvät säännökset keskeisiltä osiltaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet.

Sisältö

Eri perhemuodot ja lainsäädäntö
Lasten oikeudet ja vanhempien velvollisuudet
Avioero ja sen juridiset seuraamukset
Nimilaki
Perintö ja testamentti

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus (Tritonia e-kirja) uusin painos
- Hakalehto Suvianna: Lapsioikeuden perusteet (Tritonia e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla kiitettävästi.

3. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla hyvin.

1. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin