VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Varallisuusoikeus (TL00BE58)

Varallisuusoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE58
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Lindholm, Iina
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää osaamistaan varallisuusoikeudellisiin kysymysiin ja perehtyy erityisen sopimusoikeuden eri osa-aloihin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäätä 81 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sopimus- ja velvoiteoikeuden perusteet
Yksityisoikeuden perusteet

Sisältö

Yleinen sopimusoikeus ja sopimusoikeudelliset periaatteet. Erityisen sopimusoikeuden kysymykset.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaalit
- Ajantasainen lainsäädäntö
Soveltuvin osin:
- Annola Vesa ym: Varallisuusoikeus. Sanoma Pro Oy 2012. Fyysinen kirja
- Kaisto Janne: Johdatus varallisuusoikeuteen (Tritonian e-kirja) uusin painos
- Kasso Matti: Kiinteistön kauppa ja omistaminen (Tritonian e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla kiitettävästi.

3. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla hyvin.

1. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin