VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 1 > Liikekirjanpito käytännössä (TLA0309)

Liikekirjanpito käytännössä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0309
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Lehtimäki, Harri
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3017LT2023-1A8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3019LT2023-1B, LT2023-1C8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3020LT2023-1D8.1.2024 – 10.3.2024Riikka MäkeläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3021LT2023-1W8.1.2024 – 10.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3022LT2023V-1K8.1.2024 – 3.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen
* osaat tehdä itsenäisesti kirjauksia tositteiden mukaan
* osaat hyödyntää Visma Fivaldi -ohjelmistoa kirjanpidossa
* osaat kirjata palkkakirjauksia palkkatositteen mukaan
* osaat tehdä siirtyvien erien kirjauksia ja laatia tilinpäätöksen Visma Fivaldi -ohjelmistolla.
* osaat arvioida ja hyödyntää kirjanpidon tuottamaa tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27h työskentelyä, joten 2 op = 54h jakaantuu opintojaksolla seuraavasti:

• Kontaktitunnit ja tehtävät n. 18 tuntia
• Itsenäinen tehtävien teko n. 36 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

TLA0308 Liikekirjanpidon perusteet

Sisältö

Liikekirjanpidon peruskäsitteet, kirjanpidon säännöt, palkkakirjaukset, hankintamenon jaksottaminen siirtyvillä erillä, tositteiden mukaan kirjaanminen, Visma Fivaldi -kirjanpito-ohjelman käyttö kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä, kirjanpidon prosessi. Yrityksen taloudellisen tilan analysointi tilinpäätösraportteja hyödyntäen.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen kansainvälisten energia-alan yritysten erityispiirteet ja osaamistarpeet.

Opiskelumateriaali

- Tomperi, Soile. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Helsinki. Edita.
- Tomperi, Soile - Keskinen, Virpi. Uusin painos. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. Helsinki. Edita.
- Luentomateriaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
3 opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
1 opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Arvosana muodostuu seuraavasti:

• Freetime-harjoitustyö 50%
• Hyvidata-harjoitustyö 50 %


Takaisin