VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023V > Vuosi 3 > Vastuullinen liiketoiminta (TL00BO06)

Vastuullinen liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BO06
OPS: LT 2023V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vastuulliseen liiketoimintaan ja sen vaikutuksiin eri sidosryhmiin ja arvonmuodostukseen. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä esittää toimenpiteitä niiden kehittämiseksi. Opiskelija tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 45 h
- itsenäistä opiskelua 90
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Keskeiset eettiset teoriat. Yksilön ja organisaation arvomaailma. Strateginen yritysvastuu ja sen merkitys arvonluonnissa. Yritystoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Liiketoiminnan ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Kestävä kehitys ja sen edistäminen. Kiertotalous ja sen soveltaminen liiketoimintaan.

Aluevaikuttavuus

Vastuullisuus paikallisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
Yritystoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutus

Kansainvälisyys

Globaali vastuullisuus. Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda 2030)

Opiskelumateriaali

Juutinen, S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja. Helsinki. Talentum Pro. Myös e-kirjana kirjastosta
Aaltonen, T. 2004. Vastuullinen johtaminen. Helsinki. WSOY.
Lisäksi muu ajankohtainen, eri muodoissa julkaistava materiaali.

Lisälukemisena:
Ketola, T. 2005. Vastuullinen liiketoiminta Sanoista teoiksi. Helsinki. Edita.
Juutinen, S. 2010. Strateginen yritysvastuu. Helsinki. WSOY.
Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M. & Mäkinen, J. 2011. Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Gaudeamus. Myös e-kirjana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset ja ryhmätyö

Arviointikriteerit

5 Opiskelija tuntee erinomaisesti keskeiset eettiset teoriat ja strategisen yritysvastuun merkityksen ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin eri näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja monipuolisesti liiketoiminnan vastuullisuutta ja esittää siihen perusteltuja kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi opiskelija tuntee erinomaisesti kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa esittää perusteltuja ehdotuksia kiertotalouden kehittämiseksi.

3 Opiskelija tuntee keskeiset eettiset teoriat ja strategisen yritysvastuun merkityksen ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja esittää siihen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi opiskelija tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa esittää ehdotuksia kiertotalouden kehittämiseksi.

1 Opiskelija tuntee keskeisiä eettisiä teorioita ja strategisen yritysvastuun merkitystä. Hän ymmärtää etiikan ja vastuullisuuden merkityksen oman alansa käytännöissä. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi opiskelija tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit ja hän tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleja käytännössä.
Arviointimenetelmät

Arviointimenetelmät

Esitettävä ryhmätyö 50% ja tehtävät 50% (numeerinen 0-5).


Takaisin