VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 3 > Hankeharjoitus (TLTP0901)

Hankeharjoitus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0901
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Smeds, Peter
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3013LT2021-3M21.8.2023 – 17.12.2023Heidi Skjäl, Toni Lustila, Thomas SabelSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014LT2021-3O21.8.2023 – 17.12.2023Marika Teirfolk-Naarmala, Päivi AuranenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015LT2021-3K21.8.2023 – 17.12.2023Daniel Sahebi, Teemu MyllyläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016LT2021-3T23.10.2023 – 3.3.2024Harri LehtimäkiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3017LT2021V-3K21.8.2023 – 17.12.2023Daniel Sahebi, Teemu MyllyläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kaikkia aiemmin oppimiaan asioita suuntautumisvaihtoehtoonsa liittyvän hankkeen käytännön suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Keskeisenä oppimistavoitteena on, että opiskelija sisäistää kriittisen arvioinnin merkityksen hanketyöskentelyssä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135h
-mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 12h
- aloitusluento 4h
- henkilö- / ryhmäkohtainen ohjaus, palautekeskustelu, sekä esitys toimeksiantajalle 8h
tuntia per henkilö / ryhmä
-mistä itsenäistä opiskelua 110h
- itsenäinen projektityöskentely
- Hankesuunnitelman, kirjallisen loppuraportin ja esitysmateriaalin
teko
- verkkopohjaiset opinnot
- Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen vuoden suuntaavat opinnot

Sisältö

Tarvelähtöisen hankkeen toteuttaminen toimeksiantona. Hankesuunnitelman laatiminen sekä hankkeen suunnitelman mukainen toteuttaminen, Tulosten kriittinen arviointi hankesuunnitelman pohjalta.

Aluevaikuttavuus

Opintojakson toimeksiannot tulevat pääasiallisesti alueen yrityksiltä

Kansainvälisyys

Toimeksiantoihin pyritään samaan kansainvälinen ulottuvuus

Opiskelumateriaali

Heagney, J. (2011). Fundamentals of Project Management. AMACOM
Toteutettujen hankkeiden hankesuunnitelmat ja projektiraportit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kokonaiskuvan hahmottaminen, henkilökohtainen/ryhmäkohtainen ohjaus, projektiopiskelu, yhteistoiminnallinen opiskelu, kirjoittamalla oppiminen, ongelmaperusteinen oppiminen, verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa kriittisesti arvioida projektin toteutusta, vertailla tuloksia alkuperäiseen hankesuunnitelmaan sekä perustella lopputulokseen vaikuttaneita tekijöitä (kyky arvioida toteutusratkaisujen arvoa ajatellen hankkeen lopputulosta). Opiskelija pystyy luomaan joitain uutta olemassa olevan tiedon pohjalta (synteesi). Opiskelija osaa kokonaisvaltaisesti johtaa ja hallita projektityöskentely prosessia.


Hyvä 3

Osaa soveltaa osaamistaan hankkeen käytännön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä osaa käyttää hankkimaansa tietoa oikeassa tilanteessa. Ymmärtää hankekokonaisuuden osat ja niiden väliset suhteet.


Tyydyttävä 1

Tunnistaa projektityöskentelyn peruslähtökohdat sekä tunnistaa tarvelähtöisen projektin toteutusedellytykset. Opiskelija osaa toteuttaa elinkeinoon liittyvän hankkeen tietyssä toimintaympäristössä

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa käytetään numeerinen skaala (0-5). Arviointi tapahtuu toteutetun hankkeen pohjalta, opiskelija tekee kirjallisen Projektiraportin. Arvioinnissa keskeisessä roolissa on opiskelijan itsearviointi hankkeen toteutuksesta.

-Kirjallinen raportti 30%
-Suullinen esitys 30%
-työprosessi 20%
-Itsearviointi 20%


Takaisin