VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Yritysoikeus (TLP0207)

Yritysoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0207
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-1A, LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004LT2021-1C, LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005LT2021V-1K23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa oikeudellisen materiaalin tiedonhakuun, itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Yrittäjyyden toimintaympäristön tarkastelu oikeudellisesta näkökulmasta, lainsäädännön merkityksen ymmärtäminen ja sen vaikutusten pohtiminen liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, yrityksen päätöksentekoon ja toimintaan.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa suomalaisen yritysjuridiikan sijoittumisen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa
• osaa täyttää yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet
• ymmärtää suomalaisten yritysmuotojen erot ja osaa valita omalle aloittavalle yritykselleen tarkoituksenmukaisen yritysmuodon
• hahmottaa, mitä lakeja yritystoiminnassa on otettava huomioon
• osaa laatia aloittavalle yritykselle oikeudellisen suunnitelman
• osaa hakea itsenäisesti yritysoikeuteen liittyvää tietoa luotettavista lähteistä
• osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta

Opiskelijan työmäärä

Lähiopetus ja tehtävät 18 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely 36 h
Yhteensä 54 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

• yrittäjyyteen liittyvät lainsäädäntö ja sen sijoittuminen suomalaisessa oikeuskäytännössä (yksityisoikeus/julkisoikeus)
• yritysmuodot ja niihin liittyvä lainsäädäntö pääpiirteissään
• yrityksen perustamiseen tarvittavat asiakirjat
• yrityksen toimintaan liittyvä muu lainsäädäntö
• yrittäjän eläkevakuutus

Opiskelumateriaali

Seppo Villa, Manne Airaksinen, Johan Bärlund, Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Mårten Knuts, Petri Kuoppamäki, Seppo Kymäläinen, Jukka Mähönen, Taina Pihlajarinne, Juha Raitio, Kirsti Rissanen, Klaus Viitanen, Thomas Wilhelmsson (2014 tai uudempi) Yritysoikeus. Talentum, Helsinki.

- Muu opettajan ilmoittama oheismateriaali ja voimassa oleva lainsäädäntö.

Lähiopetustuntien materiaalia löytyy opettajan blogista http://tutkimu.blogspot.fi/
Oppimistehtävässä yrityksen perustamiseen liittyvä materiaali sekä muu ryhmän itsenäisesti hankkimat aineistot.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta lähitunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin. Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa verkossa. Opiskelija työstää yrityksen oikeudellista suunnitelmaa itsenäisesti ja ryhmässä. Opettaja ohjaa tehtävää ja teoriasisällön oppimista.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.
Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty.

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävä 50 % ja/tai
Yksilösuoritukset/tentti 50 %
Kurssi voidaan myös tenttiä, jolloin tentin osuus on 100 %.
Ahotointi arvioidaan hyväksytty/hylätty.


Takaisin