VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 1 > Yrittäjyys (TLP0206)

Yrittäjyys

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0206
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mannila, Margit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003LT2021-1A, LT2021-1B23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3004LT2021-1C, LT2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3005LT2021V-1K23.8.2021 – 19.12.2021Margit MannilaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa ammattikorkeakouluopiskeluun, ryhmätyöskentelyyn sekä yrittäjämäiseen ajatteluun. Kehittää valmiuksia yrittäjyyden toimintaympäristön tapahtumien seuraamiseen ja niiden vaikutusten pohtimiseen liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämisen, päätöksenteon ja toiminnan näkökulmasta. Lisäksi opiskelijan kyky ymmärtää muiden liiketalouden opintojen merkitys ja liittyminen toinen toisiinsa konkretisoituu yrittäjyyden opinnoissa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää, mitä tarkoitetaan käsitteillä yrittäjyys ja sisäinen yrittäjyys
• osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan
• ymmärtää yrityksen toimintaa ja sen suunnittelua kokonaisuutena
• osaa laatia liiketoimintasuunnitelman perustamisvaiheessa olevalle yritykselle
• osaa reflektoida yrittäjyyteen liittyviä ajatuksiaan suhteessa alan kirjallisuuteen ja tuottaa tekstiä akateemisten normien mukaisesti
• kykenee ottamaan kantaa itselleen vähän vieraampiinkin asioihin
• käsittää että onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen on useampia tapoja
• tunnistaa keskeiset yritystoiminnan prosessit ja osaa käyttää liiketoiminnan peruskäsitteistöä omassa työskentelyssään.

Opiskelijan työmäärä

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

• Yrittäjyyden merkitys yhteiskunnassa
• Yrittäjäksi ryhtymisen prosessi
• Oman osaamisen tunnistaminen
• Liikeidea ja liiketoimintasuunnittelun prosessi
- oman liikeidean kriittinen tarkastelu
- markkinat ja kilpailijat
- tuotteet ja palvelut
- asiakkaat ja markkinat
- investoinnit, hinnoittelu ja tulostavoitteet
• Yrityksen muuttuva toimintaympäristö
• Kasvuyrittäjyys
• Yrityksen toiminnan onnistumisen arviointi.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija ymmärtää yritystoimiennan merkityksen osana alueen elinkeinoelämää.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta lähitunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin. Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa verkossa. Opiskelija työstää liiketoimintasuunnitelman ja esityksen ryhmätyönä. Opiskelija kirjoittaa henkilökohtaisena työnään oppimispäiväkirjan tai tenttii aineiston. Teoksen hän valitsee listalla olevasta kirjallisuusluettelosta. Opettaja ohjaa tehtävää ja teoriasisällön oppimista.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5, 0. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.
AHOT-menettelyllä suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

5= Opiskelija hallitsee erinomaisesti kurssilla käsitellyt asiat ja kykenee hahmottamaan suuret asiakokonaisuudet ja asioiden väliset suhteet. Lisäksi opiskelija kykenee vaihtelevasti, eri olosuhteissa soveltamaan opittuja asioita käytäntöön.

3= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt asiat hyvin ja ymmärtää kurssilla käsiteltyjen asioiden merkityksen asiakokonaisuudessa. Opiskelija kykenee ohjatusti soveltamaan opittua käytäntöön.

1= Opiskelija osaa kurssilla käsitellyt peruskäsitteet ja -asiat.

Arviointimenetelmät

Oppimistehtävät 50 % ja/tai
Yksilö- ja ryhmäsuoritukset 50 % /tai tentti 100 %.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella, joka linkki löytyy Moodlesta opintojakson kohdalta.


Takaisin