VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2021V > Vuosi 3 > Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus (TLA0906)

Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLA0906
OPS: LT 2021V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012LT2021-3K21.8.2023 – 17.12.2023Daniel SahebiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013LT2021-3M21.8.2023 – 17.12.2023Daniel SahebiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014LT2021-3O, LT2021-3T21.8.2023 – 17.12.2023Daniel SahebiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015LT2021V-3K21.8.2023 – 17.12.2023Daniel SahebiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3016TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Päivi RajalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä teoreettisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää teoriataustan roolin tutkimus- tai kehittämisprosessin osana. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman perusteella sopivat tutkimusmenetelmät, teorian ja osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit.

Opiskelija osaa valita tutkimusaineiston hankintaan soveltuvan aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa tutkimusmenetelmää oman alansa tutkimuksessa. Opiskelija osaa etsiä ja valita tutkimuksen teoriaan soveltuvia lähteitä ja osaa merkitä lähdeviittaukset ja lähdeluettelon asianmukaisesti tekstiin. Opiskelija ottaa huomioon tutkimuseettiset periaatteet ja tuntee tieteellisen raportoinnin perusperiaatteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
-luennot ja harjoitukset 24 h
-itsenäistä työskentelyä 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimusmenetelmät ja tilastotiede / Tilastotiede

Sisältö

Tutkimusprosessi
Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset
Teoria ja lähteet
Aineistonhankinta- ja analysointimenetelmät
Tieteenfilosofia ja tutkimusetiikka
Tutkimussuunnitelma

Opiskelumateriaali

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita. Tammi.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Tutkimussuunnitelma ja harjoitukset

Arviointimenetelmät

Arvioinnin kriteerit
5 Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät tutkimusongelman perusteella. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee erinomaisesti keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.
3 Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät tutkimusongelman perusteella. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän. Opiskelija tuntee hyvin tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä.
1 tai hyväksytty Opiskelija osaa valita sopivat tutkimusmenetelmät ja osaa valita tutkimukseensa soveltuvan teorian ja aineistonkeruumenetelmän.


Takaisin