VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2019V > Vuosi 2 > Vastuullinen liiketoiminta (TLTP0401)

Vastuullinen liiketoiminta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0401
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2019V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Launonen, Tarja
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001LT2019V-2K4.1.2021 – 2.5.2021Tarja LaunonenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vastuulliseen liiketoimintaan ja sen vaikutuksiin eri sidosryhmiin ja arvonmuodostukseen. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä esittää toimenpiteitä niiden kehittämiseksi. Opiskelija tuntee kiertotalouden perusteet.

Opiskelijan työmäärä

yhteensä 108 h monimuotoisena, pääosin itsenäisenä ja ryhmänä tapahtuvana opiskeluna verkossa. Zoomissa esitettävä ryhmätyö.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Keskeiset eettiset teoriat. Yksilön ja organisaation arvomaailma. Strateginen yritysvastuu ja sen merkitys arvonluonnissa. Kestävä kehitys ja sen uudet tavoitteet. Yritystoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutus. Kiertotalous ja sen soveltaminen liiketoimintaan

Aluevaikuttavuus

Vastuullisuus paikallisissa ja suomalaisissa yrityksissä.
Yritystoiminnan ja yhteiskunnan vuorovaikutus

Kansainvälisyys

Globaali vastuullisuus. Kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Opiskelumateriaali

Juutinen, S. 2016. Strategisen yritysvastuun käsikirja. Helsinki. Talentum Pro. Myös e-kirjana kirjastosta
Aaltonen, T. 2004. Vastuullinen johtaminen. Helsinki. WSOY.
Lisäksi muu ajankohtainen, eri muodoissa julkaistava materiaali.

Lisälukemisena:
Ketola, T. 2005. Vastuullinen liiketoiminta Sanoista teoiksi. Helsinki. Edita.
Juutinen, S. 2010. Strateginen yritysvastuu. Helsinki. WSOY.
Joutsenvirta, M., Halme, M., Jalas, M. & Mäkinen, J. 2011. Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Gaudeamus. Myös e-kirjana.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkkotuettu opetus, tehtävät, harjoitukset ja ryhmätyöt

Arviointikriteerit

5 Opiskelija tuntee erinomaisesti keskeiset eettiset teoriat ja strategisen yritysvastuun merkityksen ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin eri näkökulmista. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti ja monipuolisesti liiketoiminnan vastuullisuutta ja esittää siihen perusteltuja kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi opiskelija tuntee erinomaisesti kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa esittää perusteltuja ehdotuksia kiertotalouden kehittämiseksi.

3 Opiskelija tuntee keskeiset eettiset teoriat ja strategisen yritysvastuun merkityksen ja osaa soveltaa niitä oman alansa käytännön tilanteisiin. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja esittää siihen kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi opiskelija tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit ja osaa esittää ehdotuksia kiertotalouden kehittämiseksi.

1 Opiskelija tuntee keskeisiä eettisiä teorioita ja strategisen yritysvastuun merkitystä. Hän ymmärtää etiikan ja vastuullisuuden merkityksen oman alansa käytännöissä. Opiskelija osaa arvioida liiketoiminnan vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi opiskelija tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit ja hän tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamalleja käytännössä.Arviointimenetelmät

Verkossa esitettävä ryhmätyö 50% ja tehtävät 50% (numeerinen 0-5).

Lisätietoja

Jos ryhmätyön esitysaika Zoomissa ei sovi, on myös mahdollista ladata esitysvideo Moodleen ja kommentoida muiden töitä siellä sovitusti.


Takaisin