VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2017 > Vuosi 1 > Palveluliiketoimintaosaaminen (TLP0701)

Palveluliiketoimintaosaaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLP0701
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: LT 2017
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Sabel, Thomas
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
17T-LT-1-18.1.2018 – 27.4.2018Timo Malin, Thomas SabelSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
18T-LT-1-28.1.2018 – 27.4.2018Peter SmedsSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
19T-LT-1-38.1.2018 – 27.4.2018Peter SmedsSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
20T-LT-1-48.1.2018 – 27.4.2018Peter SmedsSuomi11.12.2017 – 15.1.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää mitä palvelukäsitteellä tarkoitetaan, hän tuntee erilaiset palvelumuodot sekä ymmärtää palvelujen merkityksen yrityksen/yhteisön kilpailukeinona.

Opiskelijan työmäärä

Yhteensä 81 h. Ohjattua lähiopetusta, projektit sekä ryhmätyöt: 39 h. Itsenäistä opiskelua: 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Asiakassuuntainen markkinointi

Sisältö

Eri palvelumuotoihin tutustuminen sekä niiden arviointi ja raportointi, palvelumuotoilu.

Opiskelumateriaali

-Tuulaniemi, Juha. Palvelumuotoilu. Talentum, 2011. Hämeenlinna : Kariston kirjapaino
-Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, workshopit, ryhmätyöt, kirjoittamalla oppiminen.

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5
Osaa kriittisesti arvioida erilaisia palveluja ja niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen, huomioi analyyttisellä tavalla palveluihin liittyvän teorian
Hyvä 3
Osaa luokitella erilaisia palveluja sekä arvioida niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.
Tyydyttävä 1.
Tunnistaa eri palvelut sekä ymmärtää niiden vaikutuksia yrityksen menestykseen.

Arviointimenetelmät

Arvioinnissa käytetään numeerista skaalaa (0-5). Arviointi tapahtuu toteutettujen tehtävien, workshopien ja ryhmätöiden pohjalta, opiskelija tekee kirjallisen oppimisraportin. Arvioinnissa keskeisessä roolissa on opiskelijan kyky arvioida palveluja teorian pohjalta.

- Yksilösuoritus: kirjatentti 50%
- Mystery shopping -ryhmätyö 50%
- Artikkelien ryhmätyöt (3 kpl) ja niiden esittäminen

100-90p. = 5
89-80p. = 4
79-70p. = 3
69-60p. = 2
59-50p. = 1


Takaisin