VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2023V > Vuosi 4 > Tuuli- ja aurinkovoima (IEYS2001)

Tuuli- ja aurinkovoima

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IEYS2001
OPS: KT 2023V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tuuli-ja aurinkovoiman perusperiaatteet ja ymmärtää mekaanisen energian muuttamisen sähköenergiaksi. Opiskelija perehtyy tuuli- ja aurinkovoiman taloudellisiin edellytyksiin ja ympäristövaikutuksiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 50 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 85 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IEYX1002 Uusiutuva energia
IEYX0703 Sähkötekniikan perusteet

Sisältö

Johdatus aurinkoenergian perustekijöihin, suunnitteluun ja käyttöön. Aurinkosähköpaneelien sekä -lämpökeräinten tekniset toimintaperiaatteet, vaihtoehdot ja sovellukset.

Tuulivoimatekniikat, lapasäätö, sähkötekniikka, generaattorityypit.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja tietokoneharjoitukset. Vierailut alan yritykseen/tuulivoimapuistoon.

Arviointikriteerit

1: Opiskelija osaa ohjattuna hyödyntää opintojaksolla opittuja asioita.
3: Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää opintojaksolla opittuja asioita.
5: Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää opintojaksolla opittuja asioita ja pystyy soveltamaan niitä uusissa yhteyksissä.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, sähköinen tentti


Takaisin