VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2022 > Vuosi 3 > 3D-tuotesuunnittelu (NX) (IKTS1101)

3D-tuotesuunnittelu (NX)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS1101
OPS: KT 2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3011KT2022-3A, KT2022-3C3.9.2024 – 20.12.2024Jani LeppämäkiSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotemallin luomisen periaatteen ja osaa tehdä helposti varioitavia malleja. Hän osaa käyttää top-down-menetelmiä tuotteiden sekä osa- ja kokoonpanomallien tekemisessä. Opiskelija tietää lujuus- ja dynaamisen simuloinnin mahdollisuudet tuotteen suunnittelussa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h
- itsenäistä opiskelua: 65 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IKTA2501 3D Modeling and Product Lifecycle Management

Sisältö

Tuotemallin määritelmät ja toteutustavat. Layout-mallien käyttö ja linkitys tuotemalliin. Kokoonpanojen mallintaminen ja osien linkitys malliin. Piirteiden ja osien mallinnus kokoonpanoissa. Skeleton- mallien käyttö kokoonpanoissa Osaperheet ja tuoteperheiden mallintaminen. Vaihtokelpoisten osien ja moduulien mallinnus. Lujuus ja liiketarkastelujen teko. Piirustusten tuottaminen ja ylläpito. PLM-järjestelmän käyttö suunnitteluprojektissa.

Opiskelumateriaali

1. 3D- tuotesuunnittelu, Juha Hantula
2. Muu jaettava materiaali (Portal)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyöt, harjoitukset, harjoitustyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa oma-aloitteisesti soveltaa asiaa ja kehittää uusia ratkaisumalleja
3: Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa opintojakson asioita
1: Opiskelija osaa jonkin verran käyttää opintojaksolla oppimaansa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi, tentti ja harjoitustyö. Tentti tehdään työasemilla ja se sisältää käytännön mallinnustehtäviä.


Takaisin