VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Tutkimusmenetelmät (TLVP1500)

Tutkimusmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TLVP1500
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin tai kehittämishankkeen eri vaiheet. Opiskelija kykenee tarkastelemaan omaan alaansa liittyviä ilmiöitä teoreettisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää teoreettisen viitekehyksen roolin tutkimus- tai kehittämisprosessin osana. Opiskelija osaa valita relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimusaiheen sekä muotoilla siihen liittyvän tutkimusongelman ja -kysymyksen. Opiskelija osaa etsiä, valita ja hyödyntää relevantteja lähteitä ja merkitä ne asianmukaisesti tekstiin. Opiskelija ottaa huomioon tutkimuseettiset periaatteet. Opiskelija tuntee tieteellisen raportoinnin perusteet ja osaa hyödyntää kielenhuollon apuvälineitä. Opiskelija osaa valita tutkimusongelman perusteella käyttökelpoiset tutkimusmenetelmät. Hän osaa suunnitella empiirisen tutkimuksen ottaen huomioon tutkimuksen tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Opiskelija osaa laatia oman aineistonsa keruuseen soveltuvan mittausvälineen. Opiskelija tuntee keskeiset laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä. Opiskelija osaa kerätä ja analysoida omaan tutkimukseensa soveltuvaa empiiristä aineistoa. Opiskelija osaa tehdä tieteellisiä johtopäätöksiä aineistonsa ja teoreettisen viitekehyksensä pohjalta sekä arvioida oman tutkimuksensa luotettavuutta. Opiskelija osaa tuottaa asiatyylistä tekstiä, jossa on noudatettu tieteellisen kirjoittamisen sääntöjä. Opiskelija osaa soveltaa aiemmin oppimiaan asioita suuntautumisvaihtoehtoonsa liittyvän hankkeen käytännön suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 189 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opetusta: 90 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 89 h

Sisältö

Sisältö
Tutkimusprosessi, abstrakti ja teoreettinen ajattelu, teoreettisen viitekehyksen laatiminen, tutkimusaihe, -ongelma ja kysymys, tiedonhaku ja lähdekritiikki, tutkimusetiikka, tutkimuksen raportointi. Johdatus tieteenfilosofiaan, tutkimusmenetelmän valinta tutkimusongelman pohjalta, empiirisen tutkimuksen suunnittelu, keskeiset laadulliset ja määrälliset menetelmät ja niiden soveltaminen omassa tutkimuksessa. Empiirisen tutkimusaineiston hankinta, empiirisen aineiston analysointi ja johtopäätösten teko, tutkimuksen luotettavuuden arviointi. Raportin kirjoittaminen ja viimeistely. Tarvelähtöisen hankkeen toteuttaminen toimeksiantona. Hankesuunnitelman laatiminen sekä hankkeen suunnitelman mukainen toteuttaminen, Tulosten kriittinen arviointi hankesuunnitelman pohjalta

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset 70h, seminaarit ja opponointi 40h, projektityöt 79h

Arviointimenetelmät

Luennot ja harjoitukset 25%, seminaarit ja opponointi 25%, projektityöt 25%, tentti 25%.


Takaisin