VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Johdatus tekniikan matematiikkaan (IRTP0401)

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0401
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
14I-KT-1V2.9.2019 – 20.12.2019Jussi OjanenSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee matematiikan peruskäsitteet ja osaa soveltaa matematiikan laskusääntöjä ammattiaineissa esiintyvien ongelmien käsittelyyn. Hän osaa ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä myös likimääräisesti sekä laskea kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Lisäksi hän on saanut hyvän lähtöpohjan monimutkaisempien ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 108h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 48 h. Oman oppimisen arviointi 1 h sisälty.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen matematiikan oppimäärä.

Sisältö

Perustiedot laskusäännöistä, lausekkeiden sieventämisestä, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöistä sekä yhtälöryhmistä, trigonometriasta, graafisesta esittämisestä, verrannosta, prosenttilaskuista, funktiosta (polynomi-, murto-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, trigonometriset funktiot). Yhtälön graafinen ja numeerinen ratkaiseminen, tasogeometrian täydennys, klassinen avaruusgeometria. Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka.

Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Oleellisena osana oppimista ovat kuitenkin oppitunneilla käsiteltävät harjoitustehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Tehtävistä pitää olla vähintään 25 % suoritettuna.


Takaisin