VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 1 > Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra (IRTP0201)

Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IRTP0201
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Rintala, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
15I-KT-1V7.1.2020 – 21.2.2020Tuomo ToimelaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tavallisimpien kappaleiden tilavuudet ja pinta-alat.
Opiskelija perehtyy etenkin matriisi- ja vektorilaskentaan sekä trigonometriaan ja kompleksilukuihin. Tavoitteena on, että oppilas osaa opintojakson suoritettuaan laatia ja ratkaista matriisiyhtälöitä ja soveltaa vektorilaskentaa statiikan tehtäviin.
Opiskelija osaa ratkaista myös epäyhtälöitä ja tuntee toisen asteen tasokäyrien ominaisuuksia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 20 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus tekniikan matematiikkaan.

Sisältö

Taso-ja avaruusgeometrian täydennys. Trigonometriset kaavat ja yhtälöt, kompleksiluvut, toisen asteen tasokäyrät, determinantit ja matriisilaskennan alkeet, epäyhtälöt ja avaruusvektorit. Rakennustekniikkaan liittyviä sovelluksia.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka.

Opettajan laatima materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat oppitunnit, joilla käsitellään teoriaosa ja esimerkkejä. Oleellisena osana oppimista ovat kuitenkin oppitunneilla käsiteltävät harjoitustehtävät sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu toteutuu parhaiten suorittamalla itsenäisesti kotitehtäviä, jotka ratkaistaan ja selitetään oppitunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, kotitehtävät ja ohjatut laskuharjoitukset. Laskuharjoitustilaisuuksissa edellytetään aktiivista läsnäoloa fysiikan laboraatioiden tapaan. Kotitehtävistä pitää olla vähintään 25% suoritettuna.


Takaisin