VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2019V > Vuosi 4 > Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus (ILTS1003)

Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ILTS1003
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: KT 2019V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sopimusoikeuden peruskysymykset ja osaa laatia itsenäisesti kauppasopimuksia. Opiskelija tuntee sopimuksen syntymiseen liittyvät oikeuskysymykset. Opiskelija ymmärtää häiriötilanteet ja niiden seuraamukset sekä riidanratkaisun.
Opiskelija pystyy hoitamaan vienti- ja tuontikaupan kauppatapahtuman vaatimat toimet. Opiskelija ymmärtää ja sisäistää kansainvälisen kaupan tiedonhankinnan ja sopimuksenteon lisäksi toimituslausekkeet, kuljetusvaihtoehdot, vakuutukset ja huolintatehtävät. Opiskelija tuntee ulkomaankaupan erilaiset asiakirjat sekä vienti- ja tuontitullauksen. Opiskelija tuntee ulkomaankaupan maksuehdot ja kaupassa sovellettavat maksutavat sekä alueelliset riskit.

Opiskelijan työmäärä

Luennot ja harjoitukset 50 h, kokeisiin valmistautuminen 20 h, harjoitustyö 40 h, itsenäinen työskentely ja reflektointi 25 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Ulkomaankaupan tiedonhankinta, kauppasopimuksen sisältö, toimituslausekkeet, ulkomaankaupan asiakirjat, kansainväliset kuljetukset, ulkomaankaupan maksuehdot ja maksutavat, vakuutukset, huolinta ja tullaus.

Opiskelumateriaali

Melin, K. 2011. Ulkomaankaupan menettelyt. Vienti ja tuonti. Tampere. AMK Kustannus Oy.
Hörkkö, Heli et al. 2010. Huolinta-alan käsikirja. Helsinki. Suomen huolintaliikkeiden liitto.
Kansainvälisen kauppakamarin (1CC) Suomen osasto ry. Incoterms 2020. Helsinki. ICC-palvelu.
Muu opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, opetuskeskustelut, harjoitukset, ryhmätyöt ja itsenäiset kotitehtävät.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa perustella asiantuntijatehtävissä toimiessaan tekemiään ratkaisuja. Hän tunnistaa alan kehittämistarpeita.
Arvosana 3: Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä tehtävissä ja ymmärtää taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat. Hän osaa määritellä alansa asiantuntija-alueen.
Arvosana 1: Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät. Hän tunnistaa alansa asiantuntijuusalueen.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen lähiopetukseen, projektityön tehtävät Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin