VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Konetekniikan koulutus (KT) > 2014 > Vuosi 3 > Tekniikan ruotsi (IKTP0505)

Tekniikan ruotsi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0505
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: KT 2014
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2016-2017)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Isokangas, Sari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2016-2017

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
9I-KT-2N9.1.2017 – 30.4.2017Katariina SavolainenSuomi12.12.2016 – 16.1.2017

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on ruotsin kielen taito selviytyä työelämän eri viestintätilanteissa ja ruotsin kielen taito, joka vaaditaan virkamiehiltä kaksikielisillä alueilla. Hän ymmärtää konetekniikan alan vaikeahkojakin tekstejä ja selviytyy koneinsinöörin ammatin erilaisista suullisen viestinnän tilanteista, esim. yrityksen tai tuotteen esittely. Hän pystyy kirjoittamaan konetekniikan alan lyhyehköjä raportteja ruotsiksi. Hän myös ymmärtää kielitaidon ja kansainvälisyyden merkityksen työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 108 h, josta työjärjestyksessä olevaa opiskelua 56 h. Itsenäistä opiskelua 52 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Valmentava ruotsi tai toisen asteen ruotsin oppimäärä

Sisältö

Koneinsinöörin ammatissa tarvittava suullinen ja kirjallinen viestintä, esim. puhelintilanteet, yhtiön ja tuotteen esittely ja liikeviestintä. Konealan tekstejä ja sanastoa. Ruotsinkielinen raportointi johonkin juonteen opintojaksoon liittyvästä projektista.

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkaopetus, kotitehtävät ja muu itsenäinen työskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 5
Opiskelija selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija käyttää laajasti konealan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arvosana 3
Opiskelija selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään, joskin virheitäkin esiintyy. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua konealan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arvosana 1
Opiskelija pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa jonkin verran kurssin aikana opiskeltua konealan sanastoa. Asenne kielen oppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Tentit, jatkuva näyttö ja aktiivinen osallistuminen luokkaopetukseen.
Päättötodistukseen tulee valtionhallinnon kielitutkinnon arvosana tyydyttävä (1-3) tai hyvä (4-5) erikseen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.


Takaisin