VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkökoneet (IST7006) > 2023-2024

Sähkökoneet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7006
OPS: SAT 2022 / 2022V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Iskala, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012SAT2022-2, SAT2022-2A, SAT2022-2B, SAT2022-2C, SAT2022-2D, VY-2, VY-2-EE8.1.2024 – 30.4.2024Marko IskalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3013SAT2022V-2, SAT2022V-2A, SAT2022V-2B23.10.2023 – 24.2.2024Marko IskalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tärkeimpien sähkökoneiden periaatteelliset erot käyttäjän näkökulmasta ja osaa hahmottaa niiden toiminta- ja käyttömahdollisuuksien rajat. Opiskelijalla on valmiudet laskea erityyppisten moottoreiden toiminta-arvoja eri käyttötilanteissa sijaiskytkentöjen avulla. Opiskelijalla on valmiudet moottorin mitoittamiseen jatkuvassa käytössä ja opiskelija osaa soveltaa siihen laitevalmistajilta saatavia taulukkoarvoja.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, MATLAB ja Simulink, Virtapiirien laskentamenetelmät.

Sisältö

Opintojaksossa jakautuu neljään pääteemaan:
1. Kertaamme aluksi magneettipiirit sähkökoneiden näkökulmasta, minkä jälkeen siirrymme käsittelemään erityyppisiä, pääosin teollisuuteen ja liikenteeseen soveltuvia DC-koneita.
2. Tämän jälkeen siirrymme käsittelemään oikosulkumoottoreita.
3. Oikosulkumoottoreiden jälkeen käsittelemme tahtikoneet, sekä moottori- että generaattorikäytössä.
4. Viimeisessä osiossa keskitymme moottoreiden valintaan ja mitoittamiseen teollisuuden ja liikenteen tarpeiden kannalta. Moottorikohtaisissa osioissa käymme läpi kunkin suorakäyttöisen moottorityypin rakenteen lisäksi niiden käyttöominaisuudet, toiminta-arvot ja toimintatilan määrittämisen erilaisissa käyttötilanteissa, moottoreiden sijaiskytkennän määrittämisen sekä toiminnan tarkastelun sijaiskytkentöjen avulla. Valinnassa ja mitoituksessa keskitymme moottorilta vaadittavan tehon määritykseen erilaisissa käyttökohteissa ja käymme läpi moottorin suoritusarvoja ja rakennetta kuvaavien normien mukaisia merkintöjä. Käsittelemme myös moottorin mitoitusta momentin riittävyyden, lämpenemän ja käynnistysajan suhteen jatkuvassa käytössä. Teorian opiskelua tukemaan suoritamme teorian opiskelua mukailevat, eri moottorityypeillä toteutettavat laboratoriotyöt.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kotitehtävät, laboratorioharjoitukset.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, palautettavat laboratorioselostukset, tentti.


Takaisin