VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkökoneet (IST7006) > 2021-2022

Sähkökoneet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7006
OPS: ST 2020
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Verkkonen, Vesa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2020-2, ST2020-2A, ST2020-2B, ST2020-2C, ST2020-2D, VY-2-EE3.1.2022 – 1.5.2022Marko IskalaSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tärkeimpiin sähkökoneisiin sekä niiden toiminta- ja käyttöominaisuuksiin käyttäjän kannalta. Opiskelijalla on valmiudet laskea moottoreiden eri toiminta-arvoja eri käyttötilanteissa sijaiskytkentöjen avulla. Opiskelijalla on valmiudet moottorin mitoittamiseen jatkuvassa käytössä. Opiskelija oppii hyödyntämään mitoituksessa laitevalmistajilta saatavia taulukkoarvoja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 140 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST2004 Tasavirtapiirit
IST3002 Vaihtovirtapiirit
IST4004 Virtapiirien laskentamenetelmät.

Sisältö

Magneettipiirit sähkökoneiden kannalta; tasasähkö-, epätahti- ja tahtikoneiden rakenne, käyttöominaisuudet, toiminta-arvot, toimintatilan määrittäminen erilaisissa tilanteissa; moottoreiden sijaiskytkennän määrittäminen ja toiminnan tarkastelu sijaiskytkentöjen avulla; moottorilta vaadittavan tehon määritys erilaisissa käytöissä; moottorin suoritusarvoja ja rakennetta kuvaavat normien mukaiset merkinnät; moottorin mitoitus momentin riittävyyden, lämpenemän ja käynnistysajan mukaan jatkuvassa käytössä.

Opiskelumateriaali

Vesa Verkkonen: Sähkömoottorikäytöt opetusmonisteet, osa 1: Sähkökoneiden perusteita ja tasasähkökoneet 77 s, osa 2: Epätahtikoneet 105 s, osa 3: Tahtikoneet 62 s, osa 4: Moottorien valinta, 72 s.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, kotitehtävät, pakolliset PC-harjoitukset ja laboratoriotyöt.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti, PC-harjoitusten hyväksytty suoritus, kotitehtävät sekä laboratoriotyöskentely.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin