VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Johdatus tekniikan matematiikkaan (IKTP0109) > 2022-2023

Johdatus tekniikan matematiikkaan

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0109
OPS: ET 2022 / KT 2022 / YT 2022
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Pyhälahti, Onni
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012ET2022-1, ET2022-1A, ET2022-1B, ET2022-1C, ET2022-1D31.7.2022 – 30.12.2022Jubeen Sharbaf, Onni PyhälahtiSuomi31.7.2022 – 4.9.2022
3013KT2022-1, KT2022-1A, KT2022-1B, KT2022-1C, KT2022-1D29.8.2022 – 30.12.2022Onni PyhälahtiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022
3014YT2022-1, YT2022-1A, YT2022-1B, YT2022-1C, YT2022-1D29.8.2022 – 30.12.2022Onni PyhälahtiSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Matematiikka on kaikkien insinööriopintojen perusta. Ilman matematiikkaa on mahdotonta ymmärtää teknistä kirjallisuutta ja suorittaa insinöörin normaaleja työtehtäviä. Ymmärtääkseen matematiikkaa on ennen kaikkea osattava läpikotaisin tietyt perusasiat. Siksi tämä kurssi lähteekin liikkeelle aivan alusta: lukujen ominaisuuksista, peruslaskutoimituksista ja laskusäännöistä. Vähitellen edetään kirjainlaskentaan, matemaattisten lausekkeiden käsittelyyn ja sieventämiseen, sekä yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaisemiseen. Lisäksi opiskelija perehtyy matematiikassa keskeiseen funktion käsitteeseen. Käytännön sovellutuksissa funktiolla tarkoitetaan karkeasti sanottuna sääntöä, jolla annettu luku voidaan muuttaa toiseksi luvuksi. Opiskelija oppii tuntemaan useimmat niistä funktioista, jotka löytyvät tavallisesta taskulaskimesta. Tärkeän osan kurssista muodostaa geometria. Käytännön insinööriongelmat palautuvat usein jonkin geometrisen ongelman ratkaisemiseen, ja siksi kurssilla opitaankin ratkomaan tehokkaasti yksinkertaisia geometrisia ongelmia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 135h. Kokonaistyömäärä jakautuu seuraavasti: 50 h lukujärjestyksen mukaista opiskelua ja 85 h opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Oman oppimisen arviointi 1h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen matematiikka.

Sisältö

Perustiedot laskusäännöistä, lausekkeiden sieventämisestä, ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöistä sekä yhtälöryhmistä, trigonometriasta, graafisesta esittämisestä, verrannosta, prosenttilaskuista, funktiosta (polynomi-, murto-, potenssi-, eksponentti- ja logaritmifunktiot, trigonometriset funktiot). Yhtälön graafinen ja numeerinen ratkaiseminen, tasogeometria, avaruusgeometria, funktion raja-arvo, suorakulmaisen kolmion trigonometria, vektorit. Koulutusohjelmakohtaisia sovelluksia.

Opiskelumateriaali

S. Alestalo, P. Lehtola, T. Nieminen, A. Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1, Tammertekniikka.

Seppo Mäkinen: VirtuaaliAnkka.exe, VAMK

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppimisen perustan muodostavat opetustunnit, joilla käsitellään yhdessä teoriaosa ja esimerkkejä. Pelkkä oppituntien seuraaminen ja sisällön painaminen mieleen ei riitä. Käytännössä omakohtainen pohdiskelu ja oppiminen toteutuu parhaiten laskemalla yhdessä muiden kanssa ja kotona itsenäisesti kotitehtäviä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti/Kaksi välikoetta ja laskuharjoitukset. Tehtyjen harjoitustehtävien lukumäärä vaikuttaa arvosanaan.


Takaisin