VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > OPINNÄYTETYÖ (HYA2023K-1006)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: HYA2023K-1006
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämishanke, joka muodostaa ydinosan (30 op) yamk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opinnäyte voi olla luonteeltaan tutkimus, projekti tai toiminnallinen kehittämishanke. Opinnäytetyön tavoitteena ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön (Asetus, 16.6.2005/423, 7 a§).Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössäkorostuu opiskelijan, ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö. Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus tai kehitystyö, jolla on selkeästi käytäntöön soveltava luonne ja aluekehitystä tukeva tehtävä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössä keskeistä on teoreettisen tiedon soveltaminen, innovatiivisuus ja ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Turkimusmenetelmäopinnot.

Sisältö

ideointiseminaari, väliseminaari, henkilökohtainen ohjaus, opponointi ja esitysseminaarit, äidinkielenopettajan ohjaus, kirjaston tiedonhaun ohjaus.


Takaisin