VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 1 > Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen (HY00BN66)

Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN66
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Lehesvuo, Riikka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-1Y2.1.2023 – 31.7.2023Riikka LehesvuoSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- implementoida näyttöön perustuvaa toimintaa palveluorganisaatiossa
- kehittää ja johtaa näyttöön perustuvaa toimintaa palveluorganisaatiossa

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- itsenäinen ennakko-opiskelu 6 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 21 h
- harjoitustehtävän tekeminen 81 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

- näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat
- näyttöön perustuvan toiminnan implementointi palveluorganisaatioissa
- näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen palveluorganisaatioissa

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- itsenäinen ennakko-opiskelu
- luento-opetus
- pienryhmätyöskentely ja harjoitustehtävän tekeminen

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti näyttöön perustuvaa toimintaa ja sen implementointia
- kuvaa esimerkinomaisesti näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä ja johtamista palveluorganisaatioissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja implementoinnin periaatteet ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa kehittäjän ja johtajan roolit näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnissa ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohtia ja implementoinnin periaatteita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- tarkastelee analyyttisesti kehittäjän ja johtajan rooleja näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnissa ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

- pienryhmätyöskentelyyn osallistuminen hyväksyttävästi ja ennakkotehtävän tekeminen hyväksyttävästi, harjoitustehtävän tekeminen numeerinen arviointi (0-5)

Harjoittelu

-

Lisätietoja

-


Takaisin