VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 1 > Tekniikan kemia (IYTA0311)

Tekniikan kemia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTA0311
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2017-2018)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Stén, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2017-2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1I-EY-1N1.9.2017 – 22.12.2017Pekka SténSuomi23.8.2017 – 18.9.2017

Osaamistavoitteet

Lähes kaikki insinöörit tarvitsevat kemian perustietoja työuransa aikana. Esimerkiksi useimmat materiaalivalinnat ja korroosionesto perustuvat kemian ymmärtämiseen, samoin polttoaineiden valmistus ja käyttö. Esimiehenä toimiva insinööri on vastuussa myös työturvallisuudesta kemiallisine riskeineen.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää jaksollisen järjestelmän, tuntee aineiden luokittelua sekä kemian peruskäsitteitä. Opiskelija tuntee kemiallisiin reaktioihin ja ilmiöihin liittyvät mekanismit, sekä kykenee ratkaisemaan kurssin aihealueisiin liittyviä tehtäviä.

Opiskelija tiedostaa kemian merkityksen ympäristökysymyksissä ja pystyy kriittisesti seuraamaan esimerkiksi ilmastonmuutokseen, biopolttoaineisiin ja vesistöjen tilaan liittyvää ajankohtaista keskustelua.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 108 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 56 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

Aineen rakenne, olomuodot, ainemäärän käsite, kemiallinen reaktio, liuos- ja sähkökemian peruskäsitteet. Arkipäivän ilmiöihin ja ympäristöön liittyviä kemian sovellutuksia.

Opiskelumateriaali

Antila, Karppinen, Leskelä, Mölsä, Pohjakallio: Tekniikan kemia, Edita 2008
tai Lehtonen ja Lehtonen: Teknisten alojen kemia, WSOY 2008.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Oppitunnit ja niillä esitettävät demonstraatiot sekä itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Tentti


Takaisin