VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Kemian laboraatiot (IYTA0310)

Kemian laboraatiot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IYTA0310
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Stén, Pekka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
7I-ET-2N, I-YT-2N7.1.2019 – 30.4.2019Eija Iivari, Pekka SténSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
8I-EY-2V7.1.2019 – 18.5.2019Pekka SténSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu työskentelyyn kemiallisessa laboratoriossa tekemällä yksinkertaisia kemiallisia kokeita. Työselostuksia laatiessaan opiskelija oppii käsikirjojen käyttöä ja kokeellisen työskentelyn raportointia sekä harjoittelee yksinkertaisia pitoisuus-, laimennus- ja stoikiometrialaskuja.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestykseen merkittyä opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Laboratoriotyöturvallisuus, erityisesti osa turvallisuus kemian laboratoriossa (suoritettuna), Johdatus tekniikan matematiikkaan, Tekniikan kemia (suoritettuna) tai Kemia 1 (suoritettuna) ja Kemia 2 suoritetaan samanaikaisesti

Sisältö

Yksinkertaisten kemiallisten kokeiden suoritusta ia raportointia.

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaali, erityisesti harjoitustyöohjeet, sekä osia seuraavista kirjoista:
Pekka O. Lehtonen ja Marja-Liisa Sihvonen 2004. Laboratorioalan analyyttinen kemia. Opetushallitus.
Pekka O. Lehtonen. 2006. Kemian laskut laboratoriossa. Opetushallitus.
Hanna Hänninen, Mia Ruismäki, Aila Seikola, Sari Slöör 2007. Laboratoriotyön perusteet. Edita.
Kaksi ensin mainittua tukevat opiskelua myös muilla opintojaksoilla ja ovat erittäin suositeltavaa lukemista.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kolmen-neljän opiskelijan työryhmissä tehtävät laboratorioharjoitukset ja niistä laadittavat raportit. Oppitunneilla tutustutaan harjoitustöissä käytettävien menetelmien periaatteisiin ja tulosten käsittelyyn.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi työryhmän yhdessä laatimien harjoitustyöraporttien perusteella. Kunkin harjoitustyön hyväksyttävissä oleva raportti arvioidaan 3-portaisesti ja kukin harjoitustyön tekemiseen osallistunut työryhmän jäsen saa raportista saman pistemäärän.


Takaisin