VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2017 > Vuosi 2 > Lämpö- ja aaltofysiikka (IKTP0406)

Lämpö- ja aaltofysiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTP0406
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ET 2017
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Toimela, Tuomo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
13I-KT-2N7.1.2019 – 30.4.2019Tuomo ToimelaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
14I-ET-2N, I-YT-2N7.1.2019 – 30.4.2019Tuomo ToimelaSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lämpö- ja aaltofysiikkaan kuuluvat keskeiset suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija osaa laskea lämpölaajenemiseen, lämpöenergiaan ja lämmön leviämiseen liittyviä käytännön tehtäviä. Hän ymmärtää värähdys- ja aaltoliikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja tuntee niiden sovellutuksia. Lisäksi hän osaa melun- ja valaistusmittausten periaatteet ja tuntee optiikan ilmiöitä sovellusten kannalta. Laboratorioharjoituksissa opitaan analysoimaan ja raportoimaan mittaustuloksia.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 80 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähkö ja magnetismi.

Sisältö

Lämpölaajeneminen, lämpöenergia, lämmön leviäminen, värähdysliike, aaltoliike, äänioppi, sähkömagneettinen aaltoliike, fotometria, optiikka.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava. Pentti Inkinen, Reijo Manninen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin, laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella. Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee tehdä hyväksytysti kaikki opintojaksoon kuuluvat laboratoriomittaukset sekä kirjoittaa vaaditut raportit.


Takaisin